Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Arvokisoissa menestyneiden helsinkiläisurheilijoiden palkitsemisen periaatteet

HEL 2018-011990 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat periaatteet noudatettaviksi urheilusaavutuksista palkittaessa:

1) Kansainväliseen urheilumenestykseen perustuvat stipendit

Helsinkiläiset yksilö- ja joukkueurheilijat palkitaan menestyksestä Olympialaisissa ja Paralympialaisissa tai olympia- ja paralympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa seuraavasti:

Yksilölajit 
Yleinen sarja 

1. sija 
euroa

2. sija 
euroa

3. sija 
euroa

 

 

 

 

Olympialaiset ja
Paraolympialaiset

10 000

 7 500

 5 000

 

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

 7 500

 5 000

 2 500

 

Joukkuelajit 
Yleinen sarja

1. sija 
euroa

2. sija 
euroa

3. sija 
euroa

 

 

 

 

Olympialaiset ja
Paraolympialaiset

 5 000

 3 750

 2 500

 

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

 3 750

 2 500

 1 250

 

Nuorten urheilijoiden vanhin ikäluokka palkitaan olympialajeissa järjestetyissä virallisissa MM-kilpailuissa saavutetusta menestytyksestä seuraavasti:

Yksilölajit

1. sija 
euroa

2. sija 
euroa

3. sija 
euroa

Nuorten sarja,
vanhin ikäluokka

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

3 750

2 500

1 250

 

Joukkuelajit

1. sija 
euroa

2. sija 
euroa

3. sija 
euroa

Nuorten sarja, vanhin
ikäluokka

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

1 850

1 250

  750

 

Lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti palkita menestyneet helsinkiläisurheilijat kansallisesti merkittävissä, kansainvälisen lajiliiton kilpailujärjestelmän alaisissa lajeissa järjestetyissä MM-kilpailuissa yksilö- ja joukkueurheilun yleisessä sarjassa, joihin kansallinen lajiliitto on nimennyt urheilijat. Tällöin sovelletaan yleisen sarjan MM-kilpailujen yksilö- ja joukkuelajien stipendisummia.

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi stipendi kalenterivuoden aikana. Stipendi myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi voidaan kuitenkin valita jo kansainvälisen urheilumenestyksen perusteella stipendillä palkittu urheilija.

2) Helsinki-päivänä jaettavat tunnustukset

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue           10 000 euroa
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura                    5 000 euroa
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija                       2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisvalmentaja                           2 500 euroa

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan.

Näitä periaatteita sovelletaan 1.12.2018 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti urheilusaavutuksista palkitsemisista (3.9.2012, § 920). Tuolloin vahvistetut kriteerit mahdollistavat vain niiden urheilijoiden palkitsemisen, jotka ovat menestyneet kansainvälisissä arvokisoissa Olympia- ja Paralympialajeissa. Suomessa on kuitenkin lajeja, jotka ovat kansallisesti merkittäviä ja harrastajamääriltään isoja, mutta joilla ei ole olympiastatusta. Tällaisia lajeja ovat muun muassa salibandy (65 000 lisenssiurheilijaa Suomessa), joukkuevoimistelu (7 700 lisenssiurheilijaa Suomessa), cheerleading (9 500 harrastajaa Suomessa), suunnistus (11 700 lisenssiurheilijaa Suomessa) sekä muodostelmaluistelu (2 700 lisenssiurheilijaa Suomessa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 27.11.2018 tehnyt esityksen palkitsemisen periaatteiden muuttamisesta. Lautakunnan esityksen mukaisesti päätösehdotukseen on sisällytetty mahdollisuus palkita urheilijoita myös kansallisesti merkittävissä, ja harrastajamäärältään isoissa lajeissa. Palkitseminen on harkinnanvaraista. Edellytyksenä on, että lajit ovat organisoituneet sekä kansainvälisesti (kansainvälinen lajiliitto ja kilpailujärjestelmä) että kansallisesti (kansallinen lajiliitto). Lisäksi edellytyksenä on, että kansallinen lajiliitto nimeää urheilijat kansainvälisiin arvokilpailuihin. Tämä edellytys oli mainittu lautakunnan päätöksen perusteluissa, ja on nyt sisällytetty myös päätösehdotukseen. Tätä täydennystä lukuun ottamatta päätösehdotus vastaa sisällöltään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitystä.

Nyt voimassa olevien periaatteiden mukaisesti kaikki nuorten ikäluokat ovat olleet palkitsemisen piirissä, kun kyse on ollut menestymisestä olympialajien virallisissa nuorten MM-kisoissa. Nuorten virallisia MM-kisoja voidaan lajista riippuen järjestää useassa ikäluokassa. Päätösehdotuksessa nuorten urheilijoiden palkitsemista rajataan niin, että stipendejä myönnetään nuorten osalta vain vanhimmalle ikäluokalle.

Stipendien suuruus ja vammaisurheilun palkitsemisen periaatteet ovat päätösehdotuksessa ennallaan.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on konsultoinut muutosehdotusta valmistellessaan edustajia Suomen Olympiakomiteasta, Suomen Vammaisurheilujärjestö VAU:sta sekä Suomen Taitoluisteluliitosta.

Uusia palkitsemisen periaatteita sovelletaan päätösehdotuksen mukaan jo 1.12.2018 lähtien. Prahassa 1.-9.12.2018 järjestetyissä salibandyn miesten MM-kilpailuissa kultaa voittaneen joukkueen helsinkiläiset jäsenet voidaan näin ollen palkita tämän päätöksen nojalla. Yksittäisten urheilijoiden palkitsemisesta tekee päätöksen kansliapäällikkö.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 224

HEL 2018-011990 T 00 04 04

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että urheilusaavutuksista palkitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti rahallisin tunnustuksin eli stipendein:

1) Kansainväliseen urheilumenestykseen perustuvat tunnustukset

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitaan menestyneet helsinkiläisurheilijat olympialaisissa ja paralympialaisissa sekä olympia- ja paralympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä olympialajien nuorten sarjassa (vanhin ikäluokka) niissä lajeissa, joissa järjestetään viralliset MM-kilpailut seuraavasti:

Yksilölajit
Yleinen sarja            1. sija                2. sija                     3. sija
                                 euroa                euroa                      euroa

Olympialaiset ja
paralympialaiset       10 000              7 500                       5 000
MM-kilpailut               7 500               5 000                       2 500


Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM-kilpailut (olympialajit)
                                  3 750               2 500                      1 250
                                             

Joukkuelajit                                                   
Yleinen sarja            1. sija                2. sija                      3. sija
                                 euroa                euroa                        euroa
                                                   
Olympialaiset ja
paralympialaiset        5 000                3 750                       2 500
MM-kilpailut               3 750                2 500                       1 250

                                                   
Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM-kilpailut (olympialajit)   
                                 1 850                1 250                         750

Lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti palkita menestyneet helsinkiläisurheilijat kansallisesti merkittävissä, kansainvälisen lajiliiton kilpailujärjestelmän alaisissa lajeissa järjestetyissä MM-kilpailuissa yksilö- ja joukkueurheilun yleisessä sarjassa. Tällöin sovelletaan yleisen sarjan MM-kilpailujen yksilö- ja joukkuelajien palkintosummia.

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi stipendi kalenterivuoden aikana. Stipendi myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi voidaan kuitenkin valita jo kansainvälisen urheilumenestyksen perusteella stipendillä palkittu urheilija. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

2) Helsinki-päivänä jaettavat tunnustukset

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat tunnustukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue          10 000 euroa
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura                    5 000 euroa
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija                       2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisvalmentaja                           2 500 euroa

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Käsittely

27.11.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: teknisenä muutoksena poistetaan taulukoista vammaisurheilu omana otsikkonaan ja nostetaan paralympialaiset samaan taulukkoon olympialaisten kanssa.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566