Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

47/2018

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

03.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 785

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2018-011673 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kymmenen palomiehen virkaa pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2019 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Nordenswan Henri, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä toimivalla henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajota toisen omaisuuteen.

Perustettaviksi esitettävät uudet virat tarvitaan vuoden 2019 alusta pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun valmiuden riittävyyden varmistamiseksi. Ensihoitopalvelun valmiuden lisäämisestä on sovittu palvelun tilaajan (HUS) kanssa. Pelastuslaitokselle on varattu määrärahat talousarvioon uusille viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Perustettaviksi esitettävien palomiesten virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 956,82 euroa ja hoitotason ensihoitotehtävissä 2 370,39 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Nordenswan Henri, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Pelastuslaitos

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566