Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

47/2018

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

03.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 793

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-2, 9-11, 13-15,17-19, 26

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

5

Erillinen täytäntöönpanoesitys on asiana 16.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle, muille tarjouksen jättäneille ja Senaatti-kiinteistöille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

 

 

6

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunginmuseolle ja Liikennelaitokselle.

 

 

8, 12, 16

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

20-25, 27-29

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.1.2019.

 

 

30-34

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566