Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

46/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

26.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 769

Henkilöstöjohtajan viran hakumenettelyn uusiminen

HEL 2018-009317 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virkaan aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018, 458 § merkitä tiedoksi Marju Pohjaniemen irtisanoutumisen henkilöstöjohtajan virasta 1.1.2019 lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa aloittamaan viran täyttömenettelyn.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavien viranhaltijoiden virkaan ottamisesta ja 23 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan nimittävä viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista.

Henkilöstöjohtajan virka oli julkisesti haettavana 31.8.–17.9.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 2.9.2018. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi-, ja LinkedIn-palveluissa. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin henkilöstöjohdon ammattilaisten yhdistys Henry ry:n verkkotiedotteessa. Hakua markkinoitiin myös verkkobannerilla HS.fi -mobiilipalvelussa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin usean vuoden kokemusta HR-toiminnon johtamisesta suuressa organisaatiossa sekä kattavaa HR:n kokonaisuuden tuntemusta. Lisäksi edellytettiin vahvaa ihmisten johtamistaitoa; kykyä ja halua johtaa henkilöstöä kohti uusia toimintamalleja ja toimintatapoja sekä taitoa ja kokemusta yhteistyöverkostojen ja -rakenteiden johtamisesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n mukaan nimittävä viranomainen voi päättää viran hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita.

Henkilöstöjohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 25 henkilöä, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoista yksi ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta ja yksi johtamiskokemuksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Rekrytointiprosessin aikana haastateltiin yhteensä yhdeksää hakijaa. Henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 15.–19.10.2018. Toiselle haastattelukierrokselle marraskuussa päätettiin henkilöarviointien jälkeen kutsua vain kaksi hakijaa.

Henkilöstöjohtaja on yksi maailman toimivimman kaupungin avaintekijöistä. Henkilöstön rooli kaupungin kaikessa toiminnassa ja asiakaskokemuksen parantamisessa on aivan keskeinen. Siten myös henkilöstöhallinnon kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstöpolitiikan modernisointiin liittyy entistä suurempia kehitystarpeita ja odotuksia.

Henkilöstöjohtajan rooli työnantajapolitiikan ja henkilöstökokemuksen uudistajana on keskeinen ja hän on avainroolissa suhteessa lukuisiin merkittäviin sidosryhmiin kaupungin sisällä ja ulkopuolella. Henkilöstöjohtaja toimii muiden johtavien viranhaltijoiden tapaan yhteistyössä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa ja henkilöstöhallinto on jo perusluonteeltaan kaikkia kaupungin toimialoja poikkileikkaavaa toimintaa. Kaupungin johtoryhmän jäsenenä henkilöstöjohtaja on myös ylimmän johdon tärkeä keskustelukumppani ja neuvonantaja.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointeihin perustuen on katsottava, että henkilöstöjohtajan virkaa hakeneiden joukko ei henkilöstöjohtajan tehtävän merkittävyys ja painoarvo huomioiden ole tarpeeksi monipuolinen, jotta päätös virkaan esitettävästä voitaisiin tehdä riittävän harkitusti.

Koska haun ilmoituskanavat on valittu huolellisesti ja itse ilmoitusteksti on selkeä, voidaan olettaa, että haun lopputulos ja mm. hakijoiden samankaltaisuus ja yksityiseltä sektorilta hakeneiden vähäisyys eivät johdu puutteellisesta rekrytointiviestinnästä. Pikemmin voidaan olettaa, että haku ei ole tavoittanut ns. passiivisia hakijoita, mistä syystä on perusteltua käyttää haun tukena suorahakukonsultin palvelua.

Edellä mainittuun perustuen henkilöstöjohtajan virka tulisi julistaa uudelleen haettavaksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566