Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

46/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

26.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 768

V 12.12.2018, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Amanda Pasasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin on selvitettävä kestävän hyvinvoinnin mittaamista. Kehitystä on mitattava myös muilla tavoin kuin bruttokansantuotteen kasvun avulla. Kansainvälisesti on selvitetty vaihtoehtoisten mittarien kehittämistä ja käyttöä päätöksenteon tukena. Ympäristökriisit, sosiaalinen eriarvoisuus ja köyhyyden torjunta edellyttävät vaikuttavia toimia ja uusia seurantavälineitä. Uudenlaiset mittarit kuvaavat arvostuksen muutoksia kaupungin toiminnan seurannassa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.3.2018 (§ 153) kaupunkistrategialle mittaristokokonaisuuden sekä merkinnyt tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Strategian mittareiden ja indikaattoreiden valmistelussa olivat osallisina kaikki kaupungin toimialat sekä kaupunginkanslian suunnittelutoiminnot. Mittariston valmistelua johti kaupungin johtoryhmä.

Strategiamittaristo on luokiteltu kaupunkistrategian teemakokonaisuuksien mukaan kolmeen pääryhmään: Kestävän kasvun turvaaminen, Uudistuvat palvelut sekä Vastuullinen taloudenpito. Jokaiselle teemakokonaisuudelle on strategian sisällön pohjalta muodostettu 1-8 alateemaa.

Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan sisältyviä alateemoja ovat yleinen viihtyvyys ja turvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot, lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, liikunnan edistäminen, ekologisesti kestävä kehitys, kaupunkirakenteen toiminnallisuus sekä elinvoimaisuus ja matkailu. Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan kuuluu 26 mittaria mittaristokokonaisuuden yhteensä 49 mittarista.

Kaupunkistrategian toteuttamisen mittaristokokonaisuutta tarkennetaan seurannan kestäessä.

Kaupunginhallitus on edelleen ilmoittanut vastauksessaan valtuutettu Jenni Pajusen aloitteeseen 26.9.2018 (§ 242), että Helsinki ryhtyy toisena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta kaupunkitasolla. Tämä tavoiteohjelma on laaja-alainen kokonaisuus, joka jakautuu 17 päätavoitteeseen ja nämä puolestaan noin kymmeneen alatavoitteeseen. Vapaaehtoinen raportointi YK:n maailmanlaajuisiin mittareihin perustuvin tiedoin avaa päätöksentekoon näköalan kaupungin tilanteesta kestävää kehitystä edistävänä toimijana.

Valmistelutyö kevään 2019 aikana julkaistavaa ensimmäistä raporttia varten on käynnissä. Raporttia on edelleen tarkoitus kehittää seuraavina vuosina strategiamittariston tarkentuessa ja myös perustuen kansainvälisen yhteistyön ja verkottumisen antamaan tietoon.

Edellä kuvatut toimenpiteet täyttävät laajasti aloitteen pyrkimyksen sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden huomioimisesta päätöksentekoa varten tuotetussa tiedossa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 750

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566