Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

46/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

26.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 761

V 12.12.2018, Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2017

2

Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin toimialojen ja liikelaitosten oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2018 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2018 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin toimialat ja liikelaitokset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2017

2

Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialajohtajat

Työterveysliikelaitos

Liikenneliikelaitos

Hallintojohtajat

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 20.06.2018 § 202

Tarkastuslautakunta 29.05.2018 § 50

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 32

Tarkastuslautakunta 03.04.2018 § 28

Tarkastuslautakunta 14.11.2017 § 106

Tarkastuslautakunta 19.06.2017 § 72

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 114

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.05.2018 § 80

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 16.05.2018 § 15

Kaupunkiympäristölautakunta 15.05.2018 § 241

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 337

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.05.2018 § 99

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 131

Tarkastuslautakunta 03.05.2017 § 48

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566