Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

12.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 700

V 28.11.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta

HEL 2018-003835 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät, että kaupunginhallituksen, toimialalautakuntien ja pääasiassa julkisia asioita käsittelevien jaostojen tulisi kokeilla ainakin osittain avoimia kokouksia tällä valtuustokaudella. Kokouksia tulisi ensisijaisesti lähettää verkossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on jokaisella toimielimellä itsellään. Harkinta on aina tapauskohtaista. Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä on vakiintuneesti katsottu, että julkisen kokouksen pitäminen on poikkeus pääsäännöstä. Toimielin päättää julkisen kokouksen järjestämisestä etukäteen esittelijän esityksestä.

Kokouksia voi olla tarkoituksenmukaista pitää julkisina, jos niissä käsitellään yleistä mielenkiintoa herättävää asiaa tai asioita. Tällöin on myöskin käytännössä turvattava yleisön mahdollisuus saada julkisesta kokouksesta tieto (tiedottaminen laajasti) sekä seurata kokousta (kokoustila, verkkolähetys). Kokoustilassa on varauduttava yleisön saapumiseen, mutta mitään erityisiä kriteerejä tilan koon puolesta ei ole asetettavissa.

Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) mukaan Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Kuntalain (410/2015) 101 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Aloitteen mukaisen toiminnan järjestämisellä ei ole merkittäviä talousarviovaikutuksia. Kokouksen lähettäminen Helsinki-kanavalla on mahdollista. Huomiota tulee kiinnittää kokoustiloissa, joita ei ole suunniteltu videointiin, erityisesti äänen laatuun (mahdollinen tarve lisämikrofoneille). Kustannukset ovat korkeammat, mikäli ulkopuolinen taho hoitaa videoinnin. Toteutus lienee mahdollista edullisemmin, mikäli esimerkiksi toimialan henkilökunta voi käyttää tarkoitusta varten hankittavaa kameraa. Tällöin kuitenkin riskinä on kyseisen henkilön mahdollisuudet ja osaaminen käyttää kameraa ja lähetykseen tarvittavaa tietokonetta myös toimintahäiriöiden sattuessa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lähetyksen tekniseen toimintavarmuuteen, koska kyse on kokouksesta, joka on päätetty pitää julkisena.

Koska julkisen kokouksen järjestäminen kuuluu kunkin toimielimen omaan toimivaltaan, kaupunginhallitus toteaa, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Vastaus on valmisteltu kaupunginkanslian hallinto-osaston ja viestintäosaston yhteistyönä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite toimielinten avoimista kokouksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566