Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

12.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 705

V 28.11.2018, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Helenin ja Vantaan Energian yhteistyön lisäämiseksi sähkö- ja lämpövoimalahankkeissa

HEL 2018-006251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

2

Helen Oy:n lausunto

3

Vantaan Energia Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helen ja Vantaan Energia käynnistävät nykyistä tiiviimmän yhteistyön lämmönsiirron ja lämpövoimalatuotantolaitosten rakentamisessa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki omistaa kokonaan Helen Oy:n, jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Vantaan Energia Oy puolestaan on Helsingin (40 %) ja Vantaan kaupungin (60 %) yhdessä omistama yhtiö, jonka toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka mukaan yhtiö käy Vantaan Energia Oy:n kanssa lämpökauppaa ympärivuotisesti. Erityisesti kesäaikaan Vantaan Energialla on jätevoimalasta ylimääräistä lämpöä myytävänä ja vastaavasti muina vuoden aikoina Helen on myynyt lämpöä Vantaan Energialle. Lämpökauppa on markkinaehtoista ja molempia osapuolia hyödyttävää.

Helenin mukaan kaupunkien rajojen yli pystytään tällä hetkellä siirtämään lämpöä kahdesta pisteestä, joiden siirtotehot ovat yhteensä 70–80 MW. Mikäli siirrettävät lämpömäärät kasvavat syystä tai toisesta, on tarpeen miettiä investointeja rajat ylittävään siirtoon.

Helen ja Vantaan Energia ovat selvittäneet yhteisten tuotantolaitosten edellytyksiä eri muodoissaan. Helen Oy:n mukaan keskustelu eri vaihtoehdoista jatkuu ja molemmilla osapuolilla on tahto kehittää yhteistyötä. Mahdolliset yhteistyöhankkeet tulee tehdä liiketaloudellisin perustein.

Vantaan Energia Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka mukaan Helenin ja Vantaan Energian kaukolämpöverkkojen välisten siirtoasemien teho ei riitä korvaamaan Tattarisuolle suunniteltua lämpökeskusta. Siirtoasemien tehon vahvistaminenkaan ei riitä vaan tarvittaisiin myös mittavia kaukolämpöverkoston investointeja Vantaalla ja Helsingissä.

Aloitteessa esitetyn Långmossebergenin alueen hyödyntämisen osalta Vantaan Energia toteaa lausunnossaan, että yhtiö on julkistanut aloittavansa kyseisellä laitosalueella ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien muun muassa uuden laitosyksikön rakentamista. Investointi tuo toteutuessaan lisää lämmityskapasiteettia laitosalueelle, mutta se on tarkoitettu korvaamaan kivihiilen käyttöä yhtiön Martinlaakson voimalaitoksessa. Alueen uusi kapasiteetti ei voi olla vaihtoehto Helenin Tattarisuon lämpöhankkeelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy ja Vantaan Energia Oy ovat markkinaehtoisesti toimivia osakeyhtiöitä, jotka tekevät molempia osapuolia hyödyttävää liiketaloudellisesti perusteltua ja kilpailuoikeudellisesti sallittua yhteistyötä. Yhteistyö Helenin ja Vantaan Energian välillä on sujuvaa molempien yhtiöiden näkökulmasta. Yhtiöt ovat muun muassa yhdessä muiden tahojen kanssa tekemässä teknis-taloudellista esiselvitystä Nesteen ja Borealiksen Kilpilahden laitoksilta muodostuvan hukkalämmön käyttömahdollisuuksista kaukolämpönä pääkaupunkiseudulla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

2

Helen Oy:n lausunto

3

Vantaan Energia Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566