Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/35

 

12.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 727

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vainajien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta

HEL 2018-000847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston 17.1.2018 hyväksymän toivomusponnen (Veronika Honkasalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 17.1.2018 valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta punavankileirien historian muistamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä. (Veronika Honkasalo)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Valtuutettu Honkasalon toivomusponsi toimitettiin kaupungin historiatoimikunnalle. Historiatoimikunta teetti asiassa hankesuunnitelman "Santahaminan vankileireillä kuolleiden muistaminen ja muut sisällissodan paikat Helsingissä". Suunnitelman mukainen hanke pohjaa visuaalisesti kiinnostavaan nettisivuun ja siihen integroituvaan karttasovellukseen. Mainittu nettisivu linkitetään muihin relevantteihin nettisivuihin kuten Helsingin kaupungin ja kaupunginmuseon nettisivuihin. Sivuille kootaan keskitetysti Santahaminaan haudattujen nimet. Hankkeessa on myös virtuaalitodellisuusosio. Tämä osio hyödyntää 360-asteista valokuvaa, jolla tuotetaan uhrien muistoa kunnioittava virtuaalinen muistomerkki. Lisäksi kokonaisuus sisältää äänimaiseman. Koko hankkeen tavoitteena on herättää historian kokemukset eloon niin, että ne nivoutuvat helsinkiläisten arkeen.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 3.10.2018 myöntänyt historiatoimikunnalle määrärahan hankkeen toteuttamiseksi hankesuunnitelman mukaisesti. Historiatoimikunnalta saadun tiedon perusteella hankkeen toteuttaminen on käynnistynyt ja hankesuunnitelman mukainen nettisivu ja virtuaalinen muistomerkki on tarkoitus julkaista 16.1.2019.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566