Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/28

 

12.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 720

Määrärahan myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön lisäpääomasuoritukseen

HEL 2018-009382 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi 164 310 euroa merkittäväksi osakemerkinnän lisäpääomasuorituksena Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n esitys lisäpääomasuorituksesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan alueen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten on perustettu Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy. Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmä on otettu käyttöön ja sitä laajennetaan Kruunuvuorenrannan rakentumisen edetessä.

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 § 724 perustaa alueellisen yhtiön jätteen putkikeräysjärjestelmän rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten. Kaupunginhallitus oikeutti samassa yhteydessä kiinteistölautakunnan vahvistamaan Kruunuvuoren jätteen putkikeräysyhtiön ja putkikeräysjärjestelmän käyttäjäksi ja yhtiön osakkaaksi tulevien kiinteistöjen omistajien/haltijoiden välillä tehtävien osakemerkintää ja liittymistä sekä putkikeräysjärjestelmän käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperiaatteet.

Helsingin kaupunki merkitsi perustamissopimuksen yhteydessä 16.12.2013 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n äänivallattomia B osakkeita 33 250 kappaletta merkintähintaan 365 000 euroa ja ainoan äänivaltaisen A osakkeen merkintähintaan 5 000 euroa.

Kiinteistölautakunta päätti 1.10.2015 § 438 osakkeiden merkintähinnan määräytymisperiaatteista, siten että kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee yhtiöstä omistamansa/hallinnoimansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n äänivallattomia B-sarjan osakkeita (1 osake / asemakaavakartan osoittama kerrosneliömetri). Samalla kiinteistölautakunta päätti, että yhtiön hallitus määrittää ja päättää B-osakkeiden merkintähinnan erikseen kutakin suunnattua osakeantia varten siten, että osakekohtainen kokonaismerkintähinta muodostuu yleisestä osasta ja kiinteistökohtaisesta osasta.

Merkintähinnan yleisellä osalla katetaan järjestelmän perusinvestoinnit kuten jäteaseman ja runkolinjojen rakentaminen. Yleisen osan lähtötasoksi vuonna 2015 määritettiin 26,05 euroa/osake, jota voidaan korottaa vuosittain 5 %:lla. Merkintähinnan kiinteistökohtaisen osan suuruus perustuu kiinteistölle asennettavista jätteen putkikeräysjärjestelmän osista (syöttöpisteet ja kiinteistöputki niihin liittyvine laitteineen) Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle aiheutuviin todellisiin kustannuksiin, siten että kustannus jaetaan tasaosuuksiin kullekin kiinteistöjen merkittäväksi tulevalle osakkeelle.

Helsingin kaupunki suoritti vuonna 2016 lisäpääomasuorituksena B osakkeiden alkuperäisen suoritetun merkintähinnan ja B osakkeiden lähtötason mukaisen merkintähinnan yleisen osan erotuksena 501 163 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy esittää 5.9.2018 päivätyllä kirjelmällä, että Helsingin kaupunki suorittaisi kaupungin käyttöön jäävien kiinteistöjen 49044/1 ja 2 (myöhemmin rakennettava pelastusasema ja rakenteilla oleva Lpk Borgströminmäki) osalta kiinteistölautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti kaupungin merkitsemiin osakkeisiin kohdistettavien kiinteistökohtaisten osien suuruisen lisäpääomasuorituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Esitetty lisäpääomasuoritus perustuu Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n ja putkikeräysjärjestelmätoimittaja Marimatic Oy:n 5.5.2017 tehdyssä KVR-urakkasopimuksessa sovittuun kaupungin käyttöön jäävien em. kiinteistöjen yhteisten jätteen imusiirtojärjestelmän kiinteistökohtaisten osien kauppasummaan. Lisäpääomasuorituksen suuruus on 2 % projektinjohtolisineen 164 310 euroa.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy tulee esittämään myöhemmin niiden kaupungin käyttöön jäävien kiinteistöjen osalta, jotka liitetään putkikeräysjärjestelmään, edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti järjestelmän kiinteistökohtaisten osien rakentamiskustannuksia vastaavat lisäpääomasuoritukset.

Lisäksi, jos kaupungin käyttöön jäävien kiinteistöjen rakennusoikeuden määrä ylittää osakemerkinnän perusteena käytetyn 33 250 k-m2, tullaan ylittäviltä rakennusoikeuden määriltä perimään sovellettavien periaatteiden mukaisesti sekä yleinen osa että kiinteistökohtainen osa.

Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön osakemerkinnän lisäpääomasuoritukseen tarvittavaan 164 310 euron määrärahaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n esitys lisäpääomasuorituksesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566