Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/29

 

12.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 721

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen

HEL 2017-011197 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2018 talousarvion kohdasta 1 30 01 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 190 000 euroa kaupunginkanslialle avustuksen myöntämiseksi Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr:n Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus 15.8.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lallukan taiteilijakoti sijaitsee Apollonkatu 13:ssa (Eteläinen Hesperiankatu 14). Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr on ylläpitänyt taiteilijakotia vuodesta 1934 lähtien. Rakennuksen pinta-ala on 8 238 br-m2 ja siinä on 56 asuinhuoneistoa.

Lallukan taiteilijakodin rakennus on suojeltu rakennussuojelulain perusteella vuonna 2012. Taiteilijakodin toiminnan jatkaminen on edellyttänyt rakennuksen peruskorjausta. Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n tekemän hankesuunnitelman 24.10.2014 tarkennetun kustannusarvion mukaan peruskorjauksen kustannukset ovat 11,0 milj. euroa eli noin 1 335 euroa/br-m2. Asukkailla ei ole mahdollisuutta vuokrien avulla hoitaa peruskorjauksen aiheuttamia rahoituskuluja. Kohtuuhintainen asuminen vastaa myös säätiön tarkoitusta.

Vastaavanlaisissa taiteilijakotihankkeissa kaupungin avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ollut, että valtio osallistuu hankkeeseen yhtä suurella summalla. Avustuksen tulee kohdistua ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen.

Helsingin kaupungin osuus Lallukan taiteilijakodin peruskorjauksen rahoituksesta on yksi kolmasosa (1/3), joka tarkoittaa tarkennetun kustannusarvion mukaan yhteensä 3,67 milj. euroa jakautuen vuosille 2014–2017. Valtio osallistuu peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin kaupungin tavoin 1/3 osalla. Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr sitoutuu itse huolehtimaan jäljelle jäävästä 1/3 osuuden rahoittamisesta.

Kaupunginhallitus on myöntänyt hankkeelle 7.1.2014 § 12, 12.10.2015 § 962, 17.10.2016 § 893 ja 13.11.2017 § 1045 yhteensä 3 476 667 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksillään 27.11.2013, 28.11.2014, 15.3.2016, 21.12.2016 ja 11.5.2017 myöntänyt peruskorjausta varten yhteensä 3 666 667 euroa.

Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr esittää anomuksessaan, että Helsingin kaupunki suorittaisi viimeisen avustuserän hankkeen rahoitukseen 190 000 euroa, jolloin valtion ja kaupungin myöntämät avustukset peruskorjaukseen ovat yhtä suuria. Kohteen peruskorjaus on valmistunut kokonaisuudessaan.

Avustukseen tarvittava 190 000 euron määräraha tulisi myöntää vuoden 2018 talousarvion kohdasta 1 30 01 Käyttövarat, Khn käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle, joka maksaa avustukset säätiölle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus 15.8.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566