Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/33

 

12.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 725

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa

HEL 2018-002463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Atte Harjanne) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän aloitteen Vantaan Energian turveinvestoinneista loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että energiayhtiöiden konserniohjauksessa puun energiakäytön ilmastovaikutukset arvioitaisiin tuoreimman tieteellisen tiedon perusteella nollapäästöoletuksen sijaan.” (Atte Harjanne)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy käyttää biopolttoaineita kestävästi ja osallistuu kestävyystutkimukseen yhdessä tutkimuslaitosten kanssa sekä seuraa siihen liittyvää lainsäädäntöä. Biopolttoaineinvestoinneillaan Helen korvaa fossiilista kivihiiltä.

Helenin suunnitteilla oleviin hakelämpökeskuksiin käytettävä polttoaine muodostuu metsäteollisuuden sivutuotteista (kuori, puru) ja metsähakkeesta, jota tehdään oksista, latvuksista ja pieniläpimittaisesta harvennuspuusta. Hakkeen lisäksi Helen selvittää mahdollisuutta hyödyntää myös kierrätyspolttoaineita.

Puuta poltettaessa hiili vapautuu ilmakehään heti, kun taas metsään jätettäessä puun lahoaminen ja hiilen vapautuminen tapahtuvat hitaasti. Oksat ja latvustot puolestaan ovat nopeasti hajoavia tuotteita. Biomassan ilmastovaikutustutkimusten tulos riippuu siis paljolti valittavasta aikajänteestä. Tutkijat eivät vielä ole yksimielisiä siitä, mitkä ovat puun polton vaikutukset.

Hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan takaisin kasvaviin puihin. Tämän vuoksi esimerkiksi EU:n päästökaupassa biomassan päästökerroin on nolla. Tuorein tutkimustulos otetaan EU-tasolla huomioon päästökertoimia määriteltäessä.

EU:ssa on parhaillaan valmistelussa biomassan kestävyyskriteerit osana uusiutuvan energian direktiiviä. Vuodesta 2021 eteenpäin tulee osoittaa, että käytetty biomassa on kestävää. Kasvihuonekaasupäästölaskelmissa on osoitettava, että biomassan ilmastohyöty ei mitätöidy tuotannossa tai logistiikassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsät ja korjuu pitää olla hoidettu nykyisten metsänhoidon suositusten ja metsäsertifioinnin antamien suuntaviivojen mukaisesti, ja että biomassa hyödynnetään tehokkaissa polttoprosesseissa.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupunki muun muassa noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja. Helen Oy noudattaa biopolttoaineidenkin osalta EU:n päästökauppaa ja tulevia kestävyyskriteerejä, mutta seuraa myös tutkimusta ja varautuu tulevaisuuden mahdollisiin lainsäädäntömuutoksiin. Kaupungin tulee konserniohjeen mukaisesti pidättäytyä omaehtoisista Helen Oy:n asemaa energiamarkkinoilla mahdollisesti heikentävistä konserniohjauksen toimenpiteistä, kuten esimerkiksi biopolttoaineiden hankintaa rajoittavien tai haittaavien ohjeiden antamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566