Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

05.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 690

Virkojen lakkauttaminen toimialoilta ja kaupunginkansliasta

HEL 2018-010585 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus lakkautti liitteen 1 mukaiset virat 1.1.2019 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Lakkautettavat virat 1.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan kuntalain 88 §:n mukaisesti. Virka tulee lakkauttaa myös, jos virkasuhde on muutettu työsuhteeksi. Mikäli aikaisemmin perustetun viran tehtäviin ei enää kuulu julkisen vallan käyttöä, työnantaja ja viranhaltija voivat ensisijaisesti sopia virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi myös työnantajan yksipuolisella päätöksellä kuntalain 89 §:ssa mainituin edellytyksin. 

Toimialojen ja liikelaitosten esitykset lakkautettavista viroista pyydetään vuosittain talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä, minkä pohjalta esitys 1.1.2019 lakkautettavista viroista on valmisteltu. Suurin osa avoimista lakkautettaviksi esitettävistä viroista on jäänyt tarpeettomaksi organisaatiomuutoksen tai muun toiminnan uudelleen järjestelyjen yhteydessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Lakkautettavat virat 1.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 670

HEL 2018-010585 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.10.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566