Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

05.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 687

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-010558 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi Pauli Formalle eron työterveysliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Lisbeth Forsman-Grönholmin (Luona Oy) varajäseneksi (Hanna Joensuun henkilökohtainen varajäsen) työterveysliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 25.9.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Pauli Forman (KEVA) 12.6.2017 (§ 656) varajäseneksi työterveysliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Pauli Forma pyytää 25.9.2017 eroa työterveysliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöihin rinnastuvia kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita ja osittain kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 25.9.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566