Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

22.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 660

Historiatoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2018-010356 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        vapautti Eila Ratasvuoren historiatoimikunnan varajäsenen tehtävästä ja

        valitsi tutkija Panu Haaviston varajäseneksi (Jessica Parland-von Essenin henkilökohtainen varajäsen) historiatoimikuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus määräsi historiatoimikunnan esittelijän sijaiseksi tutkija Panu Haaviston.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi johdon erityisasiantuntija Eila Ratasvuoren 11.9.2017 (§ 842) varajäseneksi historiatoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Eila Ratasvuori on toiminut myös historiatoimikunnan esittelijän sijaisena.

Eila Ratasvuoren jäädessä eläkkeelle historiatoimikunnan varajäseneksi sekä esittelijän sijaiseksi esitetään tutkija Panu Haavistoa kaupunginkanslian hallinto-osaston tiedonhallintayksiköstä.

Historiatoimikunnan jäsenet edustavat historian, kaupunkihistorian ja kaupunkitutkimuksen asiantuntemusta Helsinki-kontekstissa. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimikunnan toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Historiatoimikunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566