Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

22.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 655

Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle lakkautetun asuntolainarahaston varoista myönnettyjen lainojen muutoksissa

HEL 2018-009871 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää asuntolainarahastosta aikanaan myönnettyjen lainojen muutoksia koskevan toimivallan kaupunginkanslian rahoitusjohtajalle, rahaston sääntöjen soveltamisohjeissa esitetyin rajauksin, 1.11.2018 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp, Asuntopalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Vuonna 2012 lakanneen kapupungin asuntolainarahaston tarkoituksena oli tukea helsinkiläisten tai Helsingistä pääasiallisen toimeentulonsa saaneiden Helsingistä tapahtunutta asunnonhankintaa, -rakentamista tai peruskorjausta myöntämällä henkilökohtaisia asuntolainoja.

Rahaston suosio hiipui 2000-luvulla pankkien kilpailutilanteen kiristyessä ja korkomarginaalien pysyessä alhaisina, minkä vuoksi lainojen saatavuus helpottui markkinoilla. Lainojen myöntäminen asuntolainarahaston varoista lopetettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.12.2012, ja asuntolainarahaston pääomat siirrettiin asuntotuotantorahastoon. Ennen 1.6.2017 voimaanastunutta organisaatiomuutosta lainat oli myönnetty silloisen kiinteistöviraston asunto-osaston toimesta. Kaupunginhallitus on 8.9.2003 hyväksynyt rahaston lainoja koskevat soveltamisohjeet, ja ne ovat olleet voimassa 1.10.2003 alkaen.

Kaupungin henkilöasiakkaille myöntämiin lainoihin liittyvä asiakaspalvelu, laskutus, laina-asiakirjojen säilytys sekä muut tehtävät ovat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston Henkilöstökassa ja henkilölainat- tiimin tehtävänä. Lainojen muutoksia koskevat päätökset on toistaiseksi tehty kaupunkiympäristön toimialalla asuntopalvelut -yksikön päällikön toimesta, viranhaltijapäätöksinä. Voimassaolevien lainojen hakemusasiakirjojen ja niiden liitteiden arkistointi on tarkoituksenmukaista säilyttää kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut –yksikön vastuulla lainojen voimassaolon loppuun saakka, kunnes arkistointivelvoite lakkaa.

Lainojen muutoksia on tehty kaupunginhallituksen vahvistamien rahaston lainojen soveltamisohjeiden puitteissa. Rahaston sääntöjen soveltamisohjeen mukaisia muutoksia ovat velkavastuun siirto toiselle velalliselle, lyhennysten lykkääminen laina-ajan loppuun sekä erittäin perustellusta syystä tehtävät muutokset laina-aikaan tai maksuohjelmaan.

Soveltamisohjeen mukaisesti lykkäystä myönnetään ainoastaan tilapäisten maksuvaikeuksien perusteella ja lykkäystä voi saada vain, jos lainalla ei ole maksamattomia eriä, minkä vuoksi reaaliaikainen maksutilanne on selvitetty kaupunginkanslialta ennen päätöksentekoa. Lainan velkavastuun siirto on mahdollista vain avio- tai avoerotilanteissa tai lainansaajan kuoleman vuoksi ehdolla, että lainansaaja jää asumaan asuntoon. Muut muutokset lainaehtoihin kuten laina-aikaan tai lyhennyserän suuruuteen voidaan hyväksyä vain perustellusta syystä. Hakemuksen liitteinä tulee aina toimittaa viimeisin veroehdotus sekä muut tarvittavat todistukset, mitkä antavat todellisen kuvan velallisen taloudellisesta tilanteesta nykypäivänä.

Vuonna 2012 lakkautetun asuntolainarahaston voimassaolevia lainoja on 31.8.2018 tilanteessa jäljellä 153 kappaletta, pääoma-arvoltaan yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa, joista lähes puolet tulevat maksuohjelman mukaisesti loppuunmaksetuiksi seuraavien 5 vuoden aikana. Rahaston varoista myönnettyjä lainoja oli ennen lainaustoiminnan päättymistä vuonna 2012 jäljellä yhteensä 11 miljoonaa euroa. Viimeisenä vuonna ennen rahaston lakkauttamista myönnettiin yhteensä yhdeksän lainaa, joista lopulta nostettiin vain seitsemän. Muutoksia lainoihin haetaan nykyisin vain harvoin; viime vuonna hakemuksia lyhennysten lykkäämiseksi on vastaanotettu kolme kappaletta.

Lainamuutoksia koskeva päätöksenteko

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8. luku, 1§, 11 k. (talousasiat)]. Lainamuutoksista päättää sama taho kuin jolla on valtuus myöntää laina.

Hallintosäännön 12. luvun 4§:n 3 kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää kaupungin myöntämien lainojen ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. Organisaatiomuutoksen myötä on perusteltua keskittää jäljellä olevien henkilölainojen hallinnointi ja asiakaspalvelu kokonaisuudessaan kaupunginkansliaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp, Asuntopalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566