Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

22.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 654

Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle soitinlainojen myöntämisessä

HEL 2018-009860 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää soitinlainojen myöntämistä koskevan toimivallan kaupunginkanslian rahoitusjohtajalle 1.11.2018 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin talousarvioon on viime vuosina varattu rahoitusosan alakohdalle 9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten, vuosittain 50 000 euron lainamääräraha. Ammattisoittajien soittimet voivat olla arvoltaan aina kymmenestä tuhannesta sataan tuhanteen euroon. Orkesterin soittajat voivat kaupunginorkesterin puollosta anoa em. talousarviomäärärahan puitteissa henkilökohtaista, vakuudellista, lainaa soitinten hankintaan.

Ennen kaupungin vuoden 2017 organisaatiomuutosta soitinlainojen myöntäminen oli delegoitu kaupunginjohtajalle vuosittain varatun
50 000 euron määrärahan puitteissa. Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8. luku, 1 §, 11 k. (talousasiat)].

Hallintosäännön 12. luvun 4 §:n 3 kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää toimivaltansa puitteissa kaupungin myöntämien lainojen ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. Soittajien lainatarpeet voivat olla usein äkillisiä, ja vaativat siksi nopeaa päätöksentekoa, mikä puoltaa pääoma-arvoltaan pienehköjen soitinlainojen myöntämistä koskevan toimivallan siirtämistä rahoitusjohtajalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566