Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

24.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 612

Lainan myöntäminen Kaarelan Ratsutalli Oy:lle

HEL 2017-014021 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kaarelan Ratsutalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 225 000 euron lainan käytettäväksi osarahoituksena maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Rahoituslaskelma

3

Kaarelan ratsutalli Oy, kartta 26.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ratsastuksen suosio harrastuksena on lisääntynyt jatkuvasti. Etenkin naisten ja tyttöjen keskuudessa ratsastus on yksi suurimmista ryhmän harrastamista terveysliikunta, kuntoilu- ja urheilumuodoista.

Vuonna 1995 perustettu Kaarelan Ratsastustalli Oy (aiemmin Tarun Talli Oy) on toiminnassaan keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten monipuolisen hevosharrastustoiminnan edistämiseen. Tallirakennus karsinoineen on EU-säädösten mukainen ja henkilökunta on ammattitaitoista, mutta olosuhteet eivät tue muutoin toimintaa riittävästi. Ratsastushalli eli maneesi parantaisi merkittävästi tallin ratsastusolosuhteita mahdollistaen myös ratsastusryhmien määrän kasvattamisen. Hanke vastaa alueen kasvavaan hevosharrastustarpeeseen myös uuden Kuninkaantammen asuinalueen osalta.

Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut talliyhtiölle rakennushankkeen toteuttamiseen suunnitellun määräalan lyhytaikaisella vuokrasopimuksella. Uusi, vähintään 15 vuoden mittainen, vuokrasopimus solmitaan osapuolten kesken hankkeen kokonaisrahoituksen varmistumisen myötä. Kaarelan kaupunginosassa sijaitsevalla alueella on voimassa asemakaavan muutos, jossa alue on ratsastusta varten varattua urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Kaavassa on osoitettu maneesin rakentamiseen tarkoitettu rakennusala.

Kaarelan Ratsutalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 565 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 225 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion myöntämällä avustuksella 140 000 euroa ja pankin myöntämällä lainalla 200 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Kaarelan Ratsutalli Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 89,7 miljoonaa euroa, josta 79 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Rahoituslaskelma

3

Kaarelan ratsutalli Oy, kartta 26.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 167

HEL 2017-014021 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Kaarelan Ratsutalli Oy:n nimissä laadittua lainahakemusta uuden maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamiseksi Kaarelanpuiston ja Mätäjoen väliselle alueelle:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 225 000 euron lainan myöntämistä Kaarelan Ratsastustalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamista varten.

Ratsastuksen suosio harrastuksena on lisääntynyt jatkuvasti. Etenkin naisten ja tyttöjen keskuudessa ratsastus on yksi suurimmista ryhmän harrastamista terveysliikunta, kuntoilu- ja urheilumuodoista. Kaarelan Ratsastustalli Oy on toiminnassaan keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten monipuolisen hevosharrastustoiminnan edistämiseen. Hankkeen toteutuessa uusi kansainväliset mitat täyttävä ratsastushalli eli maneesi parantaa merkittävästi tallin ratsastusolosuhteita. Maneesin ratsastuskentän pohjan säilyessä käyttökelpoisena ympäri vuoden, Kaarelan Ratsutalli Oy pystyy lisäämään ratsastusryhmien määrää ja näin vastaamaan alueen lisääntyvään hevosharrastuspalveluiden tarpeeseen. Näin ollen lajin harrastustoiminnan uskotaan kasvavan alueella hankkeen toteuttamisen myötä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Kaarelan ratsutalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 565 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 225 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion myöntämällä avustuksella 140 000 euroa ja pankin myöntämällä lainalla 200 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut enintään 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566