Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

24.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 615

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019

HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23640

katja.m.henttonen(a)hel.fi

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erillisenä liitteenä olevat osallistuvan budjetoinnin valmistelu- ja toteutusperiaatteet.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pormestari päättää vuosittain yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset toimialojen laatiman toteutusarvioinnin pohjalta sekä vahvistaa äänestystuloksen ja toimeenpanon.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 kohdalla kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi siten, että osallisuusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuosittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon henkilöstön, alueellisen osallisuuden käyttömenot sekä osallistuvan budjetoinnin alueellisesti päätettävät summat.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2018 § 9 perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muodostettavan Osallisuusrahaston, - Delaktighetsfonden. Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto totesi rahaston perustamispäätöksen yhteydessä, että kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallistuvan budjetoinnin määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23640

katja.m.henttonen(a)hel.fi

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialat

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 596

HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23640

katja.m.henttonen(a)hel.fi

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566