Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

13.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 572

Aamukouluasia: Johtamisuudistuksen arviointi

HEL 2018-009065 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli KPMG Oy Ab:n konsultti Arto Smolander.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta 27.9.2017 (§ 321). Samalla se päätti, että valtuustokauden puolessa välissä valtuustolle tuodaan arvio vuoden 2017 uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet huomioiden.

Kaupunginhallitus kehotti 13.10.2017 (§ 910) kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotuksen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuuden ja onnistumisen arvioinnin toteuttamisesta niin, että ehdotusta voidaan käsitellä kaupungin toimielimissä joulukuusta 2017 alkaen ja arviointi toteuttaa valtuustokauden 2017−2021 puoleen väliin mennessä. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 5.2.2018 (§ 81) uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin valmistelun tilannekatsauksen.

Kaupunginhallituksen 5.2.2018 tekemän päätöksen mukaisesti toteutettiin minikilpailutus kaupunginkanslian kilpailuttamien konsulttien kesken. Kilpailutuksen voitti KPMG Oy Ab, joka toteuttaa arvioinnin vuosina 2018 - 2019.

KPMG:n toteuttama arviointi on kaksiosainen. Ensimmäinen osa toteutettiin keväällä ja kesällä 2018. Tästä vaiheesta on valmistunut väliraportti elokuussa 2018. Arvioinnin toinen osa toteutetaan keväällä 2019. Väliraportti koostaa yhteen kaupungin johtamisuudistuksen arvioinnin kevään 2018 kyselyiden ja haastatteluiden tulokset, palautteet ja huomiot. Varsinainen raportti ja johtopäätökset valmistuvat, kun tulokset kevään 2019 arviointikierroksesta ovat koostettu ja yhdistetty kevään 2018 tuloksiin.

KPMG Oy Ab:n konsultti Arto Smolander alustaa aiheesta kokouksessa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566