Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

13.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 573

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

HEL 2018-009252 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sote- ja maakuntauudistuksen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia valmistellaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin edellyttänyt, että mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä sen arvioitaviksi ennen lakien lopullista hyväksymistä.

Uudistuksen aikataulun siirtyminen ja epävarmuus vaikuttavat myös alueelliseen valmisteluun ja kaupunkien omaan kehitystyöhön.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566