Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 527

V 26.9.2018, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite Helsingin kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta

HEL 2018-002004 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Johanna Sydänmaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin työterveyskyselyn raportointia laajennetaan johtamistyön osalta ja kyselyn vastaajarajoja alennetaan.

Työterveyskyselyn vastaajarajojen alentaminen

Helsingin kaupungin henkilöstökyselyihin kuuluvat vuorovuosina tehtävät työterveyskysely ja Kunta10-tutkimus. Kunta10-tutkimus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen johtama seurantatutkimus, jossa selvitetään henkilöstön hyvinvointia ja työelämän kehittymistä. Tulokset tulee käsitellä jokaisessa työyksikössä ja tulosten pohjalta laaditaan tavoitteita työn, työyhteisöjen ja esimiesten kehittämiseen.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että työyhteisöt ja esimiehet saavat palautetta toimintansa kehittämiseksi. Tutkimuksissa ja kyselyissä on kuitenkin aina huolehdittava yksilöiden suojasta ja tutkimuseettisistä kysymyksistä.

Kunta10-tutkimuksen valtakunnallisessa ohjausryhmässä keväällä 2018 päätettiin alentaa vastaajarajoja, jotta myös pienemmät työyksiköt saisivat palautetta toiminnastaan. Ohjausryhmässä päädyttiin ratkaisuun, että 30 vastaajan vastaajaraja säilytetään arkaluonteisten kysymysten eli syrjinnän, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen kohdalla. Muissa raportoitavissa tuloksissa vastaajarajana on 10. Näin ollen pienetkin työyksiköt saavat palautetta työn sujumisesta, johtamisesta ja työyhteisön toimivuudesta.

Työterveyskyselyn osalta vastaajarajojen tarkoituksenmukaisuutta on myös arvioitu uudestaan ja rajat tullaan jatkossa asettamaan vastaavalla tavalla kuin Kunta10-tutkimuksessa. Kaikissa muissa paitsi yksilön terveyteen ja työkykyyn liittyvien kysymysten raportoinnissa on jatkossa 10 vastaajan vastaajaraja. Ainoastaan yksilön työkykyyn ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä säilytetään 30 hengen vastaajaraja yksilön vastaajasuojan säilyttämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että tällaisella vastaajarajojen alentamisella pienemmätkin yksiköt voivat nyt saada omat tuloksensa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566