Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 528

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista

HEL 2018-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuravaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 19 muuta valtuutettua
esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki laatii tilojensa ja alueidensa vuokrausta koskevat eettiset ohjeet päätöksenteon tueksi. Aloitteessa todetaan, että Helsinki on sitoutunut strategiassaan osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, sekä suvaitsevaisuuden edistämiseen. Näiden arvojen ja tavoitteiden tulee heijastua myös siihen, millaista toimintaa ja tapahtumia voidaan järjestää Helsingin omistamissa tiloissa ja yleisillä alueilla.

Aloitteessa todetaan, että on syytä varmistaa, että Helsinki on kaikille turvallinen kaupunki, eikä kaupungin tiloja ja alueita käytetä esimerkiksi YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, tai väkivaltaisen toiminnan harjoittamiseen tai suunnitteluun.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa 20.8.2018 § 505 vahvistettuihin tilojen asukaskäytön periaatteisiin.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukaisesti julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.

Kaupungin toimialoilla ei ole ollut aikaisemmin yhtenäisiä eettisiä ohjeita  tilojen vuokrauksen päätöksenteon tueksi. Kirjasto on aiemmin linjannut, että sen strategian ja tavoitteiden vastaista toimintaa ei järjestetä kirjastossa, kuten esimerkiksi sananvapauden rajoittamiseen pyrkivää kampanjointia tai laitonta toimintaa. Kaupunginhallituksen vahvistamat asukaskäytön periaatteet muodostavat ensimmäisen kaikille toimialoille yhteisen ohjeistuksen tilojen asukaskäytön päätöksenteon tueksi.

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteiden mukaan kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se on mahdollista.

Asukaskäytön periaatteiden mukaan tilojen tarjoamisessa asukaskäyttöön noudatetaan tasapuolisuutta ja avoimuutta.
Tiloja käyttäessä tulee noudattaa hyviä tapoja sekä Suomen lakeja. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita pyritään noudattamaan soveltuvin osin myöskin kaupunkikonserniin kuluvissa tytäryhteisöissä ja säätiöissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteissa mainitut arvot ja edellytys noudattaa toiminnassa hyviä tapoja ja Suomen lakeja, muodostavat aloitteessa esitetyn eettisen ohjeistuksen päätöksenteon tueksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566