Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/46

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 568

Kaupunginvaltuuston 29.8.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 29.8.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

7

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

8

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön tekemään päätöksessä tarkoitetun kaupan, mikäli osto-oikeuden haltija päättää käyttää osto-oikeuttaan.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja pelastuslautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, Liikennelaitokselle ja kaupunginmuseolle.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja hakijoille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Liikennevirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

 

14-26

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566