Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/41

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 563

Hankintaoikaisuvaatimus ja päätöksen korjaaminen, rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostus

HEL 2018-001321 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluiden hankintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti kumota rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluiden hankinnassa 13.6.2018 tehdyn hankintapäätöksen ja tehdä uuden hankintapäätöksen, joka on sisällöltään samanlainen kuin 13.6.2018 tehty päätös, mutta siten korjattuna, että päätöksessä on otettu huomioon hankintalain 96 §:n mukainen selvitysmenettely.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus hankintajohtajan päätökseen 13.6.2018 § 33, 27.6.2018

2

Vastaus selvityspyyntöön 9.7.2018, Grano Oy

3

Lausuma hankintaoikaisuasiassa, Grano Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluiden kilpailutuksessa (H006-18) tarjouksen antanut Kopio Niini Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Kopio Niini Oy on valittanut asiasta myös markkinaoikeuteen.

Kopio Niini Oy vaatii 13.6.2018 tehdyn hankintapäätöksen kumoamista ja päätöksen korjaamista siten, että voittaneen tarjoajan Grano Oy:n tarjoushinnan perusteet selvitetään hankintalain 96 §:n edellyttämällä tavalla (poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan selvittäminen). Vaihtoehtoisesti Kopio Niini Oy vaatii uuden tarjouskilpailun järjestämistä, jos virheellisen menettelyn korjaaminen ei ole mahdollista.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisuvaatimuksen saapumisen jälkeen korjannut hankintamenettelyään pyytämällä Grano Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen ja arvioimalla Grano Oy:n tarjouksen uudelleen siten, että selvitys on otettu huomioon. Selvityksessä Grano Oy on perustellut antamiaan hintatarjouksia. Selvityksen perusteella ei ole syytä epäillä, ettei hankintasopimuksen toteuttaminen tarjotuilla hinnoilla olisi mahdollista.

Selvityksen perusteella Grano Oy ei ole laiminlyönyt ympäristö-, sosiaali- tai työoikeudellisia velvoitteitaan. Grano Oy täyttää myös hankintamenettelyssä asetetut soveltuvuusehdot, mukaan lukien tilaajavastuulaista johtuvat työ- ja sosiaalilainsäädännölliset velvollisuudet. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole perusteita tarjouksen tai tarjoajan hylkäämiseen.

Hallintolain mukaisesti tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille on varattu mahdollisuus lausua asiasta. Grano Oy on antanut lausunnon.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus hankintajohtajan päätökseen 13.6.2018 § 33, 27.6.2018

2

Vastaus selvityspyyntöön 9.7.2018, Grano Oy

3

Lausuma hankintaoikaisuasiassa, Grano Oy

Oheismateriaali

1

H006_18 Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 06.07.2018 § 40

HEL 2018-001321 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti, että rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut oheistuotteineen hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa:

Grano Oy (2197935-0)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 625 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 13.6.2018 rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut oheistuotteineen hankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian 24.4.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H006-18, HEL 2018-0001321. Päätöksen mukaan Grano Oy teki kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouksen.

Hankintajohtajan päätöksestä 13.6.2018 on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 13.6.2018 koskeva valitus on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 13.06.2018 § 33

Lisätiedot

Oskari Kivinen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 20263

oskari.kivinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566