Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 536

V 26.9.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta

HEL 2018-001995 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Suvilahden ja Teurastamon välisen Festarikujan toteuttamista kiirehditään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Festarikujan katupiirustukset on hyväksytty vuonna 2013. Festarikuja on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka alittaa Junatien Panimokadun kohdalla ja yhdistää Suvilahden Teurastamon alueeseen. Rakentamisen mahdollistava Kalasataman keskus 2:n asemakaavamuutos tuli voimaan vuoden 2017 lopulla.

Festarikujan rakentaminen on tarkoituksenmukaista ajoittaa samaan yhteyteen Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen kanssa, koska molemmat aiheuttavat muutostarpeita Junatien ja Sörnäisten rantatien liittymässä ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä Junatiellä. Sörnäisten liikennetunnelin asemakaava on vastikään hyväksytty. Tunnelin hankesuunnitelma on sen jälkeen tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi arviolta vuonna 2020. Hankesuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös Sörnäisten rantatien ja Junatien kaistajärjestelyt sekä tarvittavat tilapäiset liikennejärjestelyt. Vuoden 2018 talousarviossa Sörnäistentunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti 10-vuotisen investointiohjelmakauden loppupuolelle.

Festarikujan rakentamisen kustannusarvio on noin 10 milj. euroa. Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymän kaistajärjestelyistä ei ole laadittu kustannusarviota.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 216

HEL 2018-001995 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Festarikujan merkitys Suvilahden ja Teurastamon välisenä yhteytenä on tiedostettu. Rakentamisen ajoitukseen vaikuttaa muiden alueen suunnitelmien eteneminen ja niistä johtuvat aikataulusidonnaisuudet.

Festarikujan rakentamisen mahdollistava Kalasataman keskus 2 asemakaavan muutos on tullut voimaan 29.12.2017.

Kaupunkiympäristön toimiala on aktiivisesti ollut mukana Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämisessä. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan Festarikujan rakentaminen ei ole välttämätöntä Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämisen näkökulmasta, sillä alueen kehittämisessä varmistetaan sen toimivuus ja houkuttelevuus itsenäisenä tapahtuma-alueena. Festarikujan rakentamisen tarpeellisuutta tarkastellaan Suvilahden ja Teurastamon pitemmän aikavälin kehittämisen yhteydessä. Festarikuja parantaa Suvilahden ja Teurastamon välistä jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä ja yhteistoimintamahdollisuuksia Suvilahden ja Teurastamon alueiden kesken.

Festarikujan rakentaminen vaatii muutoksia Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymän kaistajärjestelyihin ja sen mahdollinen rakentaminen olisi siten tarkoituksenmukaisinta ajoittaa Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen yhteyteen tunnelin aiheuttaessa muutostarpeita samaan liittymään. Festarikujan rakentaminen vaatisi myös merkittäviä työnaikaisia liikennejärjestelyjä Junatien osalta, jotka olisi hyvä yhdistää Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen tilapäisiin liikennejärjestelyihin, jotta haitta käyttäjille jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Festarikujan rakentamisen on arvioitu maksavan noin 10 miljoonaa euroa. Liittymän kaistajärjestelyistä ei ole laadittu kustannusarviota.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017−2021 on asetettu tavoite rakentaa 7 000 asuntoa vuodessa vuodesta 2019 lähtien. Talousarvion 10−vuotisessa investointiohjelmassa Kalasataman projektialueen katurakentamiseen kohdennetut määrärahat ovat tarpeen etenkin asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen ja työpaikka-alueiden rakentumisen edellytysten varmistamiseksi. Kalasataman asunto- ja palvelurakentamisen vaatimat investoinnit lähivuosina ovat mittavat.

Sörnäistentunnelin asemakaava on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kevään 2018 aikana. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu vuonna 2019. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös Sörnäisten rantatien ja Junatien kaistajärjestelyt sekä rakentamisen vaatimat tilapäiset liikennejärjestelyt. Vuoden 2018 talousarviossa liikennetunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti 10−vuotisen investointiohjelmakauden loppupuolelle.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Sauli Hakkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39 494

sauli.hakkarainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566