Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/39

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 561

Yksikön päällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2018-008466 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti yksikön päällikön viran kaupunkiympäristön toimialalle 1.10.2018 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kyseessä on asemakaavoituspalvelussa avoimeksi tullut yksikön päällikön työsuhteinen tehtävä, jonka asianmukainen hoito edellyttää jatkossa viran perustamista. Tehtävässä käytetään delegoitua päätösvaltaa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävän yksikön päällikön viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 910,63 euroa kuukaudessa.

Viran perustamiselle on varattu määräraha kaupunkiympäristön toimialan talousarviossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566