Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 538

V 26.9.2018, Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite jalankulkuvaloista Lauttasaarentielle

HEL 2018-002001 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ulla-Marja Urho ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaarentielle palautettaisiin terveysaseman kohdalta suojatieltä poistetut liikennevalot.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan Lauttasaarentien autoliikenteen määrä on vähentynyt metron liikennöinnin alettua. Terveyskeskuksen viereisen suojatien keskisaareke mahdollistaa kadun ylittämisen kahdessa osassa, ja kadulla oleva muu valo-ohjaus rytmittää autoliikennettä. Jalankulkuvalojen palauttamiselle ei ole perusteita.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.05.2018 § 231

HEL 2018-002001 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaarentie 25 kohdalla oleva suojatie on terveyskeskuksen vieressä, ja sen länsipuolella on ostoskeskus ja metroasema. Suojatiellä oli jalankulkuvalot kunnes bussiterminaalin rakennustöiden yhteydessä (kaupunkisuunnittelulautakunta 12.5.2015 / piirustus 6433) ne päädyttiin poistamaan. Metroliikenteen alettua raskas bussiliikenne väheni Lauttasaarentien itäosalta murto-osaan aiemmasta. Metron vaikutusta autoliikenteen määrään Lauttasaarentiellä selvitetään tänä keväänä. Arvio liikennemääräksi on noin 5 000 ajon./vrk.

Kyseisellä suojatiellä on tällä hetkellä keskisaareke, mikä mahdollistaa ajoradan ylittämisen kahdessa osassa. Lauttasaarentie 23 kohdalla on nopeusnäyttötaulu, jonka mukaan 87 % autoilijoista ajaa 40 km/h nopeusrajoituksen mukaan. Keskinopeus on 34 km/h. Yksittäisiä suuria nopeuksia on myös mitattu. Liikennevirta rytmittyy aiempien valojen vuoksi, joten suojatiellä on luonnostaan hiljaisempia hetkiä. Lisäksi bussin kääntyminen terminaaliin pysäyttää liikenteen hetkellisesti.

Lauttasaarentien autoliikenne on metron liikennöinnin alettua rauhoittunut. Tämän tyyppisissä kohteissa suojatien ohjaamista liikennevaloilla ei pidetä hyvänä ratkaisuna, koska vähäisen autoliikenteen takia jalankulkijat eivät jää odottamaan valon vaihtumista, vaan punaista päin kävely on yleistä. Jalankulkuvalojen palauttamiselle ei nähdä perusteita Lauttasaarentien suojatiellä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566