Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/38

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 560

Kaupungin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen Helsingissä 21. - 22.11.2018

HEL 2018-009028 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Helsingissä 21.- 22.11.2018 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

         

         

         

         

         

         

Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Helsingissä 21. – 22.11.2018. Tapaamisessa keskustellaan kuutoskaupunkien ajankohtaisista asioista sekä kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Aiemman käytännön mukaisesti tapaaminen alkaa 21.11. noin klo 12 ja päättyy seuraavana päivänä lounaaseen. Tapaamisen ohjelma täsmentyy tuonnempana ja jaetaan osallistujille erikseen.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeämään tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennakkokutsu kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566