Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/33

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 555

V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamista lisärahoituksella.    

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, jotka jakavat maksutta elintarvikkeita ja tarjoavat maksuttomia tai hyvin edullisia yhteisruokailumahdollisuuksia. Elintarvikejakeluja käyttävät erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elämäntilanteissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöille. Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä järjestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdistys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avustuspäätöksestä.

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen olleet aktiivisesti yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toiminnan jatkumisen riittävät taloudelliset edellytykset ovat olemassa. Yhdistys on myös mukana työssä, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaihtoehtoja Helsingissä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 143

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Pia Kopran ym. Heikki Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat maksuttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Elintarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimerkiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöille ja näistä muutamia kohdistuu elintarvikejakeluihin.

Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä järjestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena avustamisessa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdistys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avustuspäätöksestä.

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen olleet aktiivisessa yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toiminnan jatkumiselle on riittävät taloudelliset edellytykset. Näin tehtiin viimeksi 20.3.2018 käydyssä neuvottelussa, jossa todettiin yksityisten lahjoitusten merkittävä kasvu.

Yhdistys on lisäksi kutsuttu mukaan sosiaali- ja terveystoimialalla käynnissä olevaan työskentelyyn, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaihtoehtoja Helsingissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elintarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilanteessa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada."

Käsittely

22.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyöhön myönnetään 50 000 euron lisärahoitus kuten aloitteessa on esitetty.

Perustelut: Yksityiset lahjoitukset eivät riitä takaamaan työn jatkuvuutta. Asiakasmäärät ruoanjakelussa kasvavat edelleen. Helsingin kaupunki ei voi myöskään vetäytyä vastuustaan
vetoamalla yksityisten lahjoitusten kasvuun. Helsingin kaupungilla on suurempi vastuu asukkaidensa elämänedellytyksistä kuin vaikkapa amerikkalaisella rockyhtyeellä. Heikki Hurstilta 21.5.2018 saadun tiedon mukaan työn jatkuvuus on jälleen uhattuna viimeistään tulevana syksynä eikä Hursti ole jäänyt siihen käsitykseen, että oikaisuvaatimus olisi käytännössä relevantti komponentti muuttaa lautakunnan päätöstä. Samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa, on Hurstin avustusta leikattu 50 000 eurolla viime vuosina.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566