Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

27.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 516

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2018-008568 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        vapautti Mauno Kempin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja

        valitsi Kari Salovaaran (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto, hankintapalvelut) varajäseneksi (Kati Takasen henkilökohtainen varajäsen) palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Mauno Kempin (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto, tilapalvelut) 12.6.2017 (§ 657) varajäseneksi palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi.

Palvelukeskusliikelaitos huolehtii palvelutoiminnan tukipalvelujen (mm. ruoka- ja siivouspalvelut) tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille.

1.6.2017 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen myötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalvelut, sisältäen ruoka- ja siivouspalvelut, ovat siirtyneet tilapalveluista hankintapalveluihin. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että palvelukeskusliikelaitoksen varajäsen on hankintapalveluiden edustaja.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566