Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

27.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 515

Digitalisaatiotoimikunnan esittelytehtävän siirtäminen tietohallintojohtajalle sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut toimikunnan kokouksissa

HEL 2018-008511 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi tietohallintojohtajan kaupunginkansliasta.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että digitalisaatiojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus digitalisaatiotoimikunnan kokouksissa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

1.6.2018 voimaan tulleen hallintosääntömuutoksen myötä tietohallinnon tehtävät on yhdistetty talous- ja suunnitteluosastoon ja samalla tietotekniikka- ja viestintäjohtaja on poistettu hallintosäännöstä.
Tietohallinnon ja talous- ja suunnitteluosaston yhdistämisellä vahvistetaan tiedon ja tietojärjestelmien merkitystä, digitalisaation hyödyntämistä sekä tietohallinnon roolia osana kaupungin kehittämistä, johtamista ja talousohjausta.

Talous- ja suunnitteluosastolle on perustettu tietohallintoyksikkö, jota johtaa tietohallintojohtaja. Tietohallintojohtaja vastaa osaltaan kaupungin tietohallinnon kokonaisohjauksen ja strategisen suunnittelun toteutuksesta. Digitaalisaatiotoimikunnan esittelytehtävän siirtäminen tietohallintojohtajalle on näin tarkoituksenmukaista.

Digitalisaatiojohtaja johtaa kaupungin digitalisaatioon liittyvää uudistumista. Hänen tehtävänään on edistää digitalisaation hyödyntämistä kaupungin organisaatiossa, tuottaa kaupunkistrategian toteutumisen kannalta keskeisiä digitaalisia uudistuksia ja johtaa niihin liittyviä muutosprosesseja. Näin ollen on perusteltua, että digitalisaatiojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus digitalisaatiotoimikunnan kokouksissa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566