Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

13.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 484

F 29.8.2018, Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

HEL 2018-008287 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

        beviljar Runa Ismark avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

        väljer ____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Joakim Horsma) i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

förvaltningsdirektör

Juha Summanen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Avskedsansökan 31.7.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 266) Runa Ismark (SFP) till ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som börjar år 2017. Runa Ismark anhåller 31.7.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

I enlighet med 2 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion företräda den svenska språkgruppen.

Föredragande

förvaltningsdirektör

Juha Summanen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Avskedsansökan 31.7.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566