Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

13.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 489

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi liittyen Konalan alueen nuorisotiloihin

HEL 2017-010776 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 27.9.2017 aloitetta nuorten ja nuorisojärjestöjen tarvitsemista tiloista Konalan alueella Konalan ala-asteen remontin aikana ja sen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta sille, miten ja missä Konalan alueella voidaan turvata nuorten ja nuorisojärjestöjen tarvitsemat riittävät tilat Konalan peruskoulun ala-asteen remontin aikana ja sen jälkeen (Vesa Korkkula).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta saadussa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa todetaan, että koulun remontin alkaisi tammikuussa 2019. Nuorisopalveluista saadun päivitetyn tiedon mukaan hankkeen suunnittelu on edennyt aikataulussaan. Nuorisotyö on mukana remontin valmisteluissa, edistämässä remontin toteuttamista niin, että tilojen joustava käyttö myös järjestöille mahdollistuu. Läheisyydessä sijaitseva Pitäjänmäen nuorisotalo remontoidaan kansalaistoimintataloksi. Nuorisopalveluista saadun tiedon mukaan tämä remontti on juuri valmistumassa. Talosta on mahdollista haketa toimintavuoroja seitsemänä päivänä viikossa, aamusta iltaan. Lausunnossa todetaan edelleen, että myös muut Haagan ja Kannelmäen nuorisopalvelujen toimipisteet ovat konalalaisten nuorten ja nuorisojärjestöjen käytettävissä. Lähialueella on myös vireillä uusia hankkeita kuten harrastushallin perustaminen ja uuden tilan rakentaminen Malminkartanoon varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön käyttöön. Lausunnossa todetaan lopuksi, että Konalan alueen nuorisotyötä suunnitellaan yhdessä nuorten ja alueen toimijoiden kanssa niin, että alueen tarpeisiin voidaan vastata myös koulun remontin aikana ja remontin valmistumisen jälkeen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 93

HEL 2017-010776 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Konalan alueen nuorten ja nuorisojärjestöjen tilatarpeet voidaan turvata myös Konalan ala-asteen remontin jälkeen.

Nykyisin Konalan ala-asteen koululla Konalan kerhokeskuksessa toimii MLL:n iltapäiväkerho viitenä päivänä viikossa sekä tämän lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisosasto ja Partiolippukunta Jeanne d` Arc järjestävät lapsille ja varhaisnuorille (ala-koulu) toimintaa. Konalan kerhokeskuksessa ei ole avointa nuorisotalotoimintaa nuorille. Tilassa työskentelee tällä hetkellä yksi osa-aikainen (20 tuntia viikossa) nuorisopalveluiden työntekijä. Haagan nuorisotyöyksikkö järjestää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa säännöllisesti (2,5 tuntia viikossa) Konalan ala-asteella. Tämä toiminta on suunnattu nuorisoikäisille. Vastaavan toiminnan on tarkoitus jatkua koulun remontin valmistuttua. Lisäsuunnittelua siihen, miten asiat järjestetään Konalan ala-asteen remontin aikana, tarvitaan vielä.

Koulun remontin aloitusaikataulu on näillä näkymin tammikuu 2019 (valtuusto 29.11.2017). Kaupungin nuorisotyö on mukana koulun remontin valmistelussa ja edistää sitä, että koulun remontti toteutetaan niin, että tilojen joustava käyttö myös järjestöille mahdollistuu.

Konalan kerhokeskuksen välittämättömässä läheisyydessä toimii Haagan nuorisotyöyksikön Pitäjänmäen nuorisotalo. Pitäjänmäen nuorisotalo remontoidaan kevään 2018 aikana kansalaistoimintataloksi. Talosta on mahdollisuus hakea toimintavuoroja seitsemänä päivänä viikossa aamusta-iltaan. Myös muut Haagan ja Kannelmäen nuorisotyöyksiköiden toimipisteet ovat Konalalaisten nuorten ja järjestöjen käytettävissä. Konalalaiset nuoret käyvät peruskoulun vuosiluokkia 7–9 pääosin Pitäjänmäessä ja Apollon peruskoulussa Malminkartanossa. Malminkartanon ja Konalan väliseltä alueelta etsitään parhaillaan tilaa uudenlaiselle nuorten ja alueen asukkaiden omaan toimintaan perustuvalle harrastushallille. Malminkartanoon aivan Apollon koulun läheisyyteen ollaan rakentamassa uusi rakennus varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön käyttöön. Tämä tila valmistunee vuonna 2021.

Konalan alueen nuorisotyötä suunnitellaan yhdessä nuorten ja alueen toimijoiden kanssa niin, että alueen tarpeisiin voidaan vastata myös koulun remontin aikana ja remontin valmistumisen jälkeen.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Marjo Nieminen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89033

marjo.nieminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566