Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

09.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 481

Aamukouluasia: Arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuutta koskeva selvitys

HEL 2018-007285 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio sekä yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Yhteinen näkemys oli, että OKM ja kaupunki ovat halukkaita kehittämään Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon toimintaedellytyksiä ja yhteistyön tiivistämistä siten, että museoiden toiminnan vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyvät. Vaikuttava toiminta edistää suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin tunnettuutta, kiinnostavuutta ja näkyvyyttä sekä lisää Helsingin ja koko Suomen vetovoimaa.

Tätä työtä varten OKM ja kaupunki aloittivat helmikuussa 2017 selvitystyön yhdessä museoiden kanssa (kansliapäällikön päätös 25.4.2018 § 110). Selvitystyön tarkoitus on ollut selvittää muun muassa toiminnan vaikuttavuuden tavoitteet, kansainväliset verrokkimuseot, mahdollisen uuden museorakennuksen tuomat mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle ja yhteistyölle sekä näkökulmia rahoitukseen, resursointiin ja hallintoon. Selvityksestä vastaa hankeryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja Tuomas Auvinen. Hankeryhmän muut jäsenet ovat strategia- ja luova johtaja Mirkku Kullberg ja kehittäjä Ulla Teräs. Selvitystyötä seuraa valtion, kaupungin ja museoiden osoittama tukiryhmä.

Selvitystyö ei ole valmis hankesuunnitelma, vaan näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa kokonaisuudessa.  Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa.

Toimialajohtaja Tommi Laitio ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti alustavat asiasta kokouksessa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kansliapäällikön päätös 25.4.2018 § 110

2

Päätöksen liite: Yhteinen asettamispäätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566