Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

09.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 482

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

HEL 2018-007284 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Lausunto (PeVL 15/2018) on luettavissa verkossa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx.

Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia valmistellaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta kuitenkin edellyttää, että mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä sen arvioitaviksi ennen lakien lopullista hyväksymistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran 20.8., jolloin hallitus tuo uuden täydentävän esityksen valiokunnalle. Kokouksen esityslista on luettavissa verkossa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566