Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

06.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 475

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2018-007350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.8.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 20.8.2018 saakka Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

        myöntää Maria Jokiselle eron tasa-arvotoimikunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ____________ jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Maria Jokisen (Kok.) 23.10.2017 (§ 955) jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Maria Jokinen pyytää 26.6.2018 eroa tasa-arvotoimikunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 26.6.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566