Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

18.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 437

Kansainvälisten asioiden päällikön viran perustaminen kaupunginkansliaan

HEL 2018-006098 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkansliaan kansainvälisten asioiden päällikön viran 1.8.2018 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Summanen Maija, HR-asiantuntija, puhelin: 310 36305

maija.summanen(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävän viran on tarkoitus sijoittua elinkeino-osastolle. Virkasuhdetta edellytetään, koska tehtävässä käytetään delegoitua päätösvaltaa. Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin kansainvälisistä asioista sekä EU-hankerahoituksen koordinoinnista. Kansainväliset asiat -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin kansainvälisen toiminnan koordinointi, kansainvälinen edunvalvonta sekä vuorovaikutus kaupungin ulkomaisten kumppanien, yhteistyökaupunkien ja -verkostojen kanssa. Kansainvälisten asioiden päällikön tehtävänä on huolehtia osaltaan näihin asioihin liittyvästä valmistelusta ja päätöksistä.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävän viran kokonaispalkaksi 6 250 euroa kuukaudessa tehdyn vaativuuden arvioinnin perusteella.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on määrärahavaraus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Summanen Maija, HR-asiantuntija, puhelin: 310 36305

maija.summanen(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto

Kaupunginkanslian henkilöstö-osasto

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566