Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

18.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 435

Kaupunginhallituksen matka Edinburghiin 27. - 28.6.2018

HEL 2018-006516 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston tekemään virkamatkan Edinburghiin, Isoon-Britanniaan 27. - 28.6.2018. Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä virkamatkoista annetun ohjeen mukaisina. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Matkaohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virkamatkan aikana tutustutaan Edinburghin kaupungin strategiaan, kaupunkisuunnitteluun, tapahtumakehittämiseen, yhteistyöhön yliopiston kanssa sekä paikalliseen designmuseohankkeeseen. Ohjelma on liitteenä.

Tarkoituksena on, että matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. Matkaan on osallistumassa yhteensä 13 luottamushenkilöä. Matkalle osallistuvat myös kansliapäällikkö ja toimialajohtajat sekä edustajia kaupunginkansliasta ja Helsingin Markkinointi Oy:stä. Kaupungin henkilöstön matkakustannukset maksetaan asianomaisten yksiköiden määrärahoista.

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 650 euroa osanottajaa kohden. Lisäksi tulevat kuljetukset, ateriat paikan päällä, päivärahat ja matkatoimiston kustannukset. Ansionmenetykset korvataan luottamushenkilöille luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen (Kvsto 17.5.2017, 238 §) mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen 29.1.2018, 4 § tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen virkamatkoista muualle kuin kotimaahan. Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet  syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa. 

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarvion kohdalta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 1000024, projekti 105001000401, Virkamatkat, luottamushenkilöt). Virkamatkoihin liittyvät asiakirjat (ohje, KVTES, vakuutuskortti ja matkalasku) ovat luottamushenkilöportaalissa lomakkeet-välilehdellä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Matkaohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Matkalle lähtijät

Kanslian taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566