Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

18.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 436

Henkilöstöraportti 2017

HEL 2018-006518 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 henkilöstöraportin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anne Arento-Manerva, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29796

anne.arento-manerva(a)hel.fi

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöraportti 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joita toteutettiin.

Raportin teksteihin sisältyy vain keskeisimmät tilastotiedot. Pääosa tilastotiedoista ilmestyy kaupungin www.hel.fi-sivuilla erillisenä raporttina.

Henkilöstömäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan ja oli vuoden vaihteessa 370090. Henkilöstömäärä on vähentynyt noin tuhannella henkilöllä, joista suurin osa on siirtynyt sosiaali- ja terveystoimesta HUS:iin. Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Viime vuonna kaupunki kävi läpi historiallisen organisaatiouudistuksen, joka leimasi henkilöstön työtä. Seurasimme henkilöstön ja esimiesten kokemusta muutoksesta, viestinnästä, vaikuttamismahdollisuuksista ja muutokseen sitoutumisesta muutospulssi-kyselyllä vuoden aikana kolme kertaa. Yli puolet henkilöstöstä ja kolme neljäsosaa esimiehistä arvioi vähintään sopeutuneensa muutokseen.

Sairauspoissaolot (sisältäen työtapaturmapoissaolot) vähentyivät ja niiden osuus kokonaistyöajasta oli 4,7 %. Erityisen selvästi laskuun ovat kääntyneet alle 60 päivän poissaolot. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Sairauspoissaolojen vähenemiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi toimialan johdon ja esimiesten sitoutuminen aktiiviseen työkykyjohtamiseen. Sairauspoissaolojen vähenemiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi myös työterveyshuollon uudet toimintatavat. Työterveys Helsinki kehitti ja otti käyttöön lääkäreille suositukset sairauspoissaolojen tarpeen ja keston arviointiin. Näiden myötä tuki- ja liikuntaelimien sairauspoissaolot laskivat yli 15000 päivällä (15 %).

Kaupunkitasolla työssäolopäivien määrä kasvoi, ja niitä oli yli 55 0000 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen vähenemisellä arvioidaan saavutetun yli 10 miljoonan euron säästöt. Toisaalta työterveyskyselyssä havaittiin, että moni kokee työmääränsä ja työpaineet liian isoiksi. Johtamisessa tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kaupungin uusi strategia vaatii rytminmuutosta ja toimintakulttuurin uudistamista. Tärkeää on, että henkilöstö on mukana myös jatkossa suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa. Luommekin yhä vankemmin kulttuuria, joka edistää ideoiden ja kokeilujen esittämistä ja niiden toteutumista.

Uuden strategian myötä valmistui uusi työhyvinvointiohjelma 2018-2021. Koko vuoden mittainen valmisteluprosessi toteutettiin yhdessä toimialojen ja liikelaitosten henkilöstöasiantuntijoiden ja työsuojelutoimijoiden sekä työterveyden kanssa.

Henkilöstötoimikunta on 28.5.2018 kokouksessa käsitellyt vuoden 2017 henkilöstöraportin ja päätti merkitä asian tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anne Arento-Manerva, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29796

anne.arento-manerva(a)hel.fi

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöraportti 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566