Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 424

Viestintäjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2018-005572 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Liisa Kivelän viestintäjohtajan virkaan 8 600 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Viestintäjohtajan virka

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavan viranhaltijan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka tuli avoimeksi 17.3.2016. Virkaa on tämän jälkeen hoidettu väliaikaisesti 1.6.2018 asti, jolloin kaupunginkanslian organisaatiouudistus tuli voimaan ja aiemman tietotekniikka- ja viestintäosaston toiminnot jakautuivat uuteen viestintäosastoon ja talous- ja suunnitteluosastoon. Viestintäosaston kokonaisuuteen siirrettiin lisäksi eräitä muita toimintoja. Uusi viestintäjohtajan virka on perustettu samassa yhteydessä.

Kaupunginhallitus päätti 26.2.2018 § 104 viestintäjohtajan viran perustamisesta ja haettavaksi julistamisesta. Virka oli julkisesti haettavana 6.–23.4.2018.  Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 8.4.2018. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi-, ja LinkedIn-palveluissa. Hakua markkinoitiin myös HS.fi -mobiilipalvelussa.

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö      Boyden Helsingin suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan viestintäjohtajan tehtävänä on johtaa kaupunginkanslian viestintäosastoa. Hallintosäännön 4 luvun     2 §:n mukaan viestintäosasto huolehtii kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista, yleisneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kaupunginhallitus päätti 26.2.2018 § 104, että viestintäjohtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään kokemusta kansainvälisen ja kotimaisen viestinnän ja markkinoinnin johtamisesta sekä kokemuksen mukanaan tuomaa näkemystä brändin johtamiseen ja jalkauttamiseen. Lisäksi edellytettiin osaamista ja ymmärrystä mediasuhteiden hoitoon niin kansanvälisesti kuin kotimaassakin, samoin kuin kokemusta muutosten läpiviennistä ja henkilöstön johtamisesta muutoksessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 72 henkilöä. Hakijoista kuusi (numerot 12, 31, 38, 49, 61, 66) ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakijoita haastattelivat 2.–3.5.2018 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja Tommi Laitio ja johtava henkilöstöasiantuntija Riitta Hellman kaupunginkanslian henkilöstöosastolta, sekä 7.5.2018 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja toimialajohtaja Tommi Laitio.

Hakija 6, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on kokemusta viestinnän johtotehtävistä julkishallinnon puolelta yliopistossa, sekä monipuolista kokemusta viestinnän ja markkinoinnin johtotehtävistä erityisesti suurissa, kansainvälisesti toimivissa yhtiöissä. Hänellä on myös kattavaa kokemusta niin kotimaisten kuin kansainvälisten mediasuhteiden hallinnasta sekä brändityöstä. Hänen osaamisessaan painottuu viestinnän ja markkinoinnin johtamisen lisäksi kriisi- ja muutosviestinnän kokemus.

Hakija 16, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on kattavaa kokemusta kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin johtamisesta, erityisesti ict-alan yhtiöissä. Hakijan osaamisessa painottuu vahvasti markkinointiviestinnän johtaminen, asiakaslähtöisyys ja asiakkuuden kehittäminen. Hänellä on myös monipuolista kokemusta muutosten johtamisesta monikulttuurisissa organisaatioissa.

Hakija 21, Liisa Kivelä, toimii tällä hetkellä Kone Oyj:n globaalina viestintäjohtajana. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on monipuolista kokemusta kansainvälisen viestinnän, markkinoinnin ja brändinhallinnan alueilta maailmanlaajuisesti toimivissa pörssiyhtiöissä. Hänen kokemuksensa kotimaisen ja kansainvälisen median kanssa työskentelystä on monipuolista ja kattavaa. Hakijan osaamisessa painottuu yritysviestinnän strateginen ja käytännön johtaminen ja asiantuntemus, sekä vahvat verkostoitumistaidot myös kansainvälisesti.

Hakija 26, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on kattavaa kokemusta yritysviestinnän ja markkinoinnin eri osa-alueiden johtamisesta globaalisti sekä näyttöjä brändinhallinnasta. Hänellä on myös vahvaa kokemusta niin kotimaisten kuin kansainvälisten mediasuhteiden hallinnasta sekä pörssiyhtiön sijoittaja- ja talousviestinnästä.

Hakija 35, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvää näkemystä viestinnän, markkinoinnin ja brändin johtamisen alueelta. Hänen osaamisessaan painottuu akateemisten meriittien ja alan julkaisutoiminnan ohella erityisesti kokemus kehittämistyöstä, innovoinnista, kouluttamisesta ja johdon konsultaatiosta.

Hakija 11, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvää kokemusta viestinnän ja markkinoinnin johtamisesta monipuolisesti niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoilla toimivien työnantajien palveluksessa.  Hänellä on myös vahvaa kokemusta viestintä- ja markkinointitoimintojen ja -tiimien rakentamisesta ja kehittämisestä.

Hakija 67, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista kokemusta kansainvälisen viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sekä palvelujohtamisen alueilta erilaisilla toimialoilla ja markkinoilla. Hänellä on myös hyvää näyttöä toimintatapamuutosten läpiviemisestä linjassa ja yhteistyöverkostoissa. Hänen osaamisessaan painottuu asiakaskokemus, viestintä sekä myynnin ja brändin kehittäminen.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin neljä hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 7.–11.5.2018.

Toiseen haastatteluun 29.5.2018 kutsuttiin henkilöarvioinnin jälkeen kolme hakijaa. Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat pormestari Jan Vapaavuori, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, kulttuuri ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti sekä johtava henkilöstöasiantuntija Riitta Hellman.

Hakija 6, **********

Hakija 21, **********

Hakija 67, **********

Arviointi

Viestintäjohtaja vastaa Helsingin maineen ja mielikuvan rakentumisesta Suomessa ja ulkomailla. Hän vastaa sisäinen ja ulkoisen viestinnän, markkinoinnin, kaupunkilaisten osallisuuden ja kaupungin brändin johtamisen sekä vieraanvaraisuustoiminnan kokonaisvaltaisesta uudistamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti, tätä varten perustetun uuden, 105 hengen viestintäosaston johtajana.

Kattavan viestinnän ja markkinoinnin johtamiskokemuksen lisäksi tehtävä edellyttää viestintäjohtajan tehtäväksi poikkeuksellisen vahvaa muutoksen johtamisen ja läpiviennin taitoa, sekä kykyä ja halua johtaa henkilöstöä ja muita sisäisiä sidosryhmiä tilanteessa, jossa uusi osasto muodostetaan kolmella eri osastolla sijainneista yksiköistä ja näiden henkilöstöstä.

Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Viestintäjohtaja on kaupungin keskeisten päättäjien kumppani ja neuvonantaja, mistä syystä hänellä tulee olla kokemusta työskentelystä ylimmän johdon kanssa sekä kyky muodostaa luottamuksellinen suhde ja tehokas tapa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Liisa Kivelällä on parhaat edellytykset edellä kuvattujen, viestintäjohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa näkemys viestinnän strategisiin kysymyksiin sekä erittäin vahva kokemus vaativasta viestintä-, markkinointi- ja mainetyöstä suurissa, kansainvälisessä ympäristössä toimivissa yhtiöissä. Hänen kansainvälinen kokemuksensa kattaa Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi myös Helsingin kaupungin kannalta kiinnostavia Aasian alueita, mistä syystä hän tuntee hyvin muun muassa Kiinan markkinoita, viestintäympäristöä ja paikallisen median toimintaa. Hänen työskentelytapansa on systemaattinen ja suunnitelmallinen, mutta samalla aikaansaava, käytännönläheinen ja tavoiteorientoitunut. Ihmisten johtajana hän on helposti lähestyttävä ja selkeä, ja hänen johtamisensa perustuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin, rakenteisiin ja avoimeen keskustelukulttuuriin. Hän on ollut toteuttamassa organisaation keskeisiä muutosprosesseja sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/henkilöstöosasto

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566