Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 423

Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Oulunkylässä sijaitsevien veteraaniasuntojen hallinnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa

HEL 2018-003840 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

A

hyväksyä omalta osaltaan kokonaisjärjestelyn, jossa Helsingin kaupunki vastaanottaa Rintamaveteraanien säätiö sr -nimiseltä säätiöltä ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:ltä niiden omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeet, jotka muodostavat yhtiöiden koko osakekannan, siten että kaupunki sitoutuu pitämään sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä, jonka jälkeen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimiset yhtiöt sulautetaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön;

B

kehottaa kaupunginkansliaa ja kaupunkiympäristön toimialaa toimimaan osaltaan niin, että kokonaisjärjestelyn osana Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimiset yhtiöt sulautetaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön yhtiöiden osakkeiden tultua Helsingin kaupungin omistukseen;

C

myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2018 talousarviomäärärahoja tililtä 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi 3 226 000,00 euroa kiinteistöyhtiöiden osakkeiden vastaanottamiseksi.

D

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita huolehtimaan Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeiden vastaanottamisesta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä;

E

kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa toimimaan osaltaan siten, että sotaveteraanitalojen asukasvalinta toteutetaan siten, että talot pysyvät rintamaveteraanien ja ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä;

F

kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa omalta osaltaan toimimaan siten, että kokonaisjärjestelyn osana maanvuokrasopimukset päivitetään tai uudistetaan siten, että ne palvelevat sotaveteraanitalojen käyttöä osana Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä;

G

kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa omalta osaltaan toimimaan kokonaisjärjestelyn osana siten, että sotaveteraanitalojen liikehuoneistojen vuokraustoiminta siirretään Helsingin kaupungille.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Rintamaveteraanien säätiö sr ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry luovuttavat vastikkeetta omistamansa Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeet Helsingin kaupungille rintamaveteraanien ja ikääntyvien ihmisten asumiskäyttöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Rintamaveteraanien Säätiö sr

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Rintamaveteraanien Säätiö sr

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 328

HEL 2018-003840 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2018 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Talousarvioluku 8 06, Arvopaperit, kaupunginhallituksen käytettäväksi, 3 226 000,00 euroa Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeiden vastaanottamista varten.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566