Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 419

V 20.6.2018, Kaupunginhallituksen varajäsenten valinta

HEL 2018-006088 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Otto Merelle eron kaupunginhallituksen jäsen Daniel Sazonovin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Daniel Sazonovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jenni Pajusen sekä

        myöntää Jenni Pajuselle eron kaupunginhallituksen jäsen Terhi Koulumiehen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Terhi Koulumiehen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Otto Meren vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Pajunen

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 28.5.2018

2

Eronpyyntö 29.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jenni Pajusen (Kok.) 7.6.2017 (§ 259) Terhi Koulumiehen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Otto Meren (Kok.) 16.5.2018 (§ 100) Daniel Sazonovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Otto Meri pyytää 28.5.2018 ja Jenni Pajunen 29.5.2018 eroa kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista. Siviilityöhön liittyvien päällekkäisten aikataulujen vuoksi on toivottu mahdollisuutta vaihtaa varajäseniä siten, että Otto Meri toimisi jatkossa Terhi Koulumiehen henkilökohtaisena varajäsenenä ja Jenni Pajunen Daniel Sazonovin henkilökohtaisena varajäsenenä.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 28.5.2018

2

Eronpyyntö 29.5.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566