Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 425

Valvontainsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2018-004532 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti valvontainsinöörin viran kaupunkiympäristön toimialalle 1.8.2018 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eeva.heikkila(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää, että kunnassa tulee olla rakennustoiminnan neuvonta- ja valvontatehtäviä varten virkasuhteinen rakennustarkastaja (MRL 21 §). Uusi valvontainsinöörin virka esitetään perustettavaksi rakennusvalvontapalveluihin rakennusten kunnossapidon ja käytön valvontaan sekä kuntalaisten edellä mainituissa asioissa tekemien toimenpidepyyntöjen käsittelyyn vahvistamaan nykyisiä resursseja.

Hallinto-säännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävän valvontainsinöörin (vakanssi 017724) viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 690 euroa kuukaudessa.

Viran perustamiselle on varattu määräraha talousarviossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eeva.heikkila(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566