Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 430

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018

HEL 2018-005449 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Suldaan Said Ahmedin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 ja toteaa vuoden 2017 toteutuneet toimenpiteet.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt 9.1.2017 (§ 13) ja 3.4.2017 (§ 340) henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Kaupunginhallitus on päättänyt, että henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään ja seurataan asettamalla vuosittain tavoitteet ja toimenpiteet ja että näistä päätetään kaupunginhallituksessa.

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 on valmisteltu yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa sekä käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Näitä tavoitteita ja toimenpiteitä on käsitelty myös kaupungin yhdenvertaisuustoimikunnassa, jossa niitä pidettiin oikeansuuntaisina. Vuoden 2017 toimenpiteiden toteutumisen seuranta on myös käsitelty sekä henkilöstötoimikunnassa että yhdenvertaisuustoimikunnassa. Teemojen edistäminen on pitkäjännitteistä työtä. Vuoden 2018 toimenpiteet jatkavat edellisinä vuosina käynnistettyä kehittämistä. Uutena näkökulmana on nostettu esiin Helsingin kehittyminen kansainvälisenä työnantajana.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa työnantajaa edistämään yhdenvertaisuutta ja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Helsingillä on yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi henkilöstön tasa-arvosuunnitelma, jonka kausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja jonka valmistelu on jo käynnistynyt. Molemmat suunnitelmat sisältävät työelämän laadun, henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittämisen toimenpiteitä. Tasa-arvosuunnitelma sisältää lisäksi lain määrittämät toimenpiteet naisten ja miesten tasa-arvon toteutumiseksi, kuten vuosittaisten palkkakartoitusten laatimisen. Tasa-arvosuunnitelmassa otetaan jatkossa huomioon säädökset sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa puolestaan korostuu henkilöstön suojeleminen syrjinnältä muilla perusteilla, syrjinnän ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Helsingin strategiassa todetaan, että kaupungin toimivuus rakentuu yhdenvertaisuudelle, tasa-arvolle, sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Näitä teemoja edistetään myös kaupungin henkilöstöpolitiikassa. Henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisella on merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja siten myös kaupungin palveluiden laatuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma 2018

2

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuma 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimialat, liikelaitokset, virasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566