Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 426

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2018-005356 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali- ja terveystoimialalle liitteen 1 mukaiset virat 1.7.2018 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustettavat virat sosiaali- ja terveystoimialalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtävissä käytetään julkista valtaa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja päätökset, jotka koskevat asiakkaan taikka hänen huolenpidostaan vastaavan henkilön tarvitsemia sosiaalipalveluja, toimeentulotukipäätösten tekeminen sekä potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee täytetyn työsuhteisen tehtävän tilalle.

Perustettavaksi esitettäville 38 viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi 14 virkaa. Näistä johtavan sosiaaliohjaajan ja kahdeksan sosiaaliohjaajan virkaa on tarkoitus sijoittaa lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluun, kaksi sosiaaliohjaajan virkaa vammaistyöhön, sosiaalityöntekijän virka jälkihuollon sosiaalityöhön, sosiaalityöntekijän virka verkostotyöhön nuorille ja sosiaaliohjaajan virka aikuissosiaalityöhön.

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi 19 virkaa. Näistä 18 on sosiaalityöntekijän virkoja osana laajempaa psykiatrian ja päihdepalvelujen tehtävärakennemuutosta. Lisäksi tarvitaan sosiaalityöntekijän virka poliisisosiaalityön tiimiin lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä viisi virkaa. Näistä kaksi on terveyskeskuslääkärin virkoja kotihoidon varahenkilöstökäyttöön vahvistamaan kotona asumisen tukemista. Helppiseniorin asiakasohjausyksiköihin esitetään perustettavaksi kaksi sosiaaliohjaajan virkaa ja johtavan sosiaalityöntekijän virka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustettavat virat sosiaali- ja terveystoimialalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566