Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 429

Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

HEL 2018-003881 T 10 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Yleiskaava-alue on kooltaan 169 km2 (yli 50 % Espoon maapinta-alasta). Kaavaluonnoksessa on varauduttu 60 000 uuteen asukkaaseen ja 11 000 uuteen työpaikkaan. Kaava-alue ei rajaudu Helsinkiin, mutta mitoituksensa kautta sillä on seudullisia vaikutuksia. Lisäksi Helsingillä on kaava-alueella maanomistusta, joista merkittävimmät sijaitsevat Vihdintien varressa Lakiston, Lahnuksen ja Luukin alueilla. Helsingin omistamat alueet ovat luonnoksessa varattu pääosin virkistys- ja luonnonsuojelu-, Natura 2000-, loma-asuntoalueiksi sekä virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden alueiksi.

Kaavaratkaisu perustuu raideliikenneverkoston laajentamiseen sekä yhdyskuntarakenteen kehittämiseen uusien raideliikennekäytävien varrella. Kaava-alueen länsipuolella Länsirata ja itäpuolella Kalajärveltä Leppävaaraan suuntautuva pikaraitiotieyhteys muodostavat joukkoliikennejärjestelmän rungon, johon tukeutuen on osoitettu kaavan mahdollistamat uudet ja kehittyvät aluevaraukset. Länsiradan asemanseudut on merkitty raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittämisperiaatemerkinnällä, joka selostuksen mukaan sallii alueilla jo ennen radan toteuttamispäätöstä radan tai alueiden tulevaa käyttöä edistäviä toimenpiteitä.

Kaavaratkaisun tavoitteellinen keskusverkko mahdollistaa Espoon keskuksen ja Kalajärven kehittämisen keskuksina, sekä osoittaa uudet keskukset Histaan, Mynttilään ja Viiskorpeen. Elinkeinoelämän vyöhykkeet on osoitettu pääosin Kehä III:n ja Turunväylän varsille sekä keskustatoimintojen alueille, joiden lisäksi on mahdollistettu työpaikkojen sijoittuminen asuinalueille. Kaavassa on huomioitu laajat luonto- ja kulttuuriympäristöarvot, säilytetty merkittävimmät seudulliset viheryhteydet ja tunnustettu ekosysteemipalveluiden merkitys maankäytön suunnittelussa.

Kaavaluonnoksesta tehdyssä seudullisten vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu, että yleiskaavaluonnoksen mahdollistama yhdyskuntarakenteen toteuttaminen vaikuttaa seudullisella tasolla erityisesti liikennemääriin, asuntomarkkinoihin ja palveluihin. Vaikutusten arvioinnissa on todettu, että muutokset yhdyskuntarakenteessa voivat aiheuttaa Helsingin keskustaan suuntautuvan liikennemäärän kasvua. Jotta Helsinki voi edistää omia maankäyttötavoitteitaan, liikennemäärien kasvu on välttämätöntä ohjata kestäviin kulkumuotoihin. Tehtävissä ratkaisuissa tulee varmistaa, että liikenteen toimintaedellytykset Helsingin keskustaan säilyvät toimivina.

Kokonaisratkaisuna ja pitkällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen kehityskäytävien tukeutuminen raideliikenteeseen on perusteltua. Ratkaisut raideliikenneverkon laajentamisesta ja toteutuksesta tulee tehdä seudullisesti siten, että ne tukeutuvat mahdollisimman hyvin seudullisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Uusien aluevarausten toteuttamisedellytysten vahva kytkeminen raideyhteyksien toteutumiseen on tärkeää seudullisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, yhdyskuntarakenteen tasapainoiseksi kehittämiseksi ja liikennejärjestelmän toimintaedellytysten turvaamiseksi. Sujuvan arjen ja kestävän elämäntavan kannalta on tärkeää varmistaa sujuvat joukkoliikenneyhteydet myös merkittävimmälle elinkeinoelämän alueille. Yksityisautoilun määrän noususta johtuvien seudullisten vaikutusten ehkäisemiseksi kaavalla tulee mahdollistaa kestäviin kulkumuotoihin perustuva elämäntapa myös alueilla, jotka eivät sijaitse raideliikenteen asemien välittömällä vaikutusalueella.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 29.3.2018 ja kutsu, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos

2

Lausuntopyynnön liite, Espoon kaupungin päätöspöytäkirja 12.3.2018 § 90 ,

3

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartta

4

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavamerkinnät ja -määräykset A1

5

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavamerkinnät ja -määräykset A4

6

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavamerkinnät, -määräykset ja kehittämissuositukset

7

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavaselostus liitteineen

8

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 1, A2

9

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 2, A2

10

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 3, A2

11

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 4, A2

12

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 5, A2

13

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 6, A2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

 

Espoon kaupunki, Hallintokeskus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Espoon kaupunki pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty 31.5. 2018 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty
27.6.2018 asti.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava luonnos

Luonnos Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaksi on strateginen kaava, jolla osoitetaan maakäytön kehittämisen periaatteet ja painopistealueet vuoteen 2050. Se määrää yleiskaava-alueen tulevaisuuden kannalta olennaisimmat kehityslinjat ja keskeiset painopistealueet, ja sillä mahdollistetaan alueen pitkäjänteinen kehittyminen osana tiivistä kaupunkirakennetta. Yleiskaavaluonnos perustuu yhdyskuntarakenteen toimivuuteen ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämiseen. Kaavaluonnoksessa osoitetaan keskustoimintojen, elinkeinoelämän ja asumisen alueet. Keskusta-alueina Espoon keskuksen lisäksi on osoitettu länsiradan kehityskäytävälle Hista ja Mynttilä sekä itäiselle joukkoliikennevyöhykkeelle Viiskorpi ja Kalajärvi.

Yleiskaavan mitoituksen lähtökohtana on Espoon kaupungin omat väestönkehitysarvoit sekä seudullisessa suunnittelussa käytetyt arviot. Yleiskaavan mitoituksessa on varauduttu noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.

Alueella voimassa olevien yleiskaavojen uudistaminen on tarpeen, koska niiden asukasmitoitus ei vastaa pitkän aikavälin väestönkehitysarviota eikä mahdollista esimerkiksi Länsiradan uusien asemanseutujen rakentamista.

Kaavaratkaisu perustuu ns. "keskustojen verkosto" -malliin. Rakennemallissa keskukset muodostavat verkoston, jossa viisi keskusta (Espoon keskus, Mynttilä, Hista, Kalajärvi ja Viiskorpi) sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan. Huomattava osa tulevasta väestönkasvusta sijoittuu keskuksiin ja niiden välittömään ympäristöön. Tämä tukee joukkoliikenteen järjestämistä ja mahdollistaa lähipalvelujen kehittämisen joukkoliikenteen solmukohdissa ja joukkoliikennekäytävien varrella.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen,

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 29.3.2018 ja kutsu, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos

2

Lausuntopyynnön liite, Espoon kaupungin päätöspöytäkirja 12.3.2018 § 90 ,

3

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartta

4

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavamerkinnät ja -määräykset A1

5

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavamerkinnät ja -määräykset A4

6

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavamerkinnät, -määräykset ja kehittämissuositukset

7

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavaselostus liitteineen

8

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 1, A2

9

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 2, A2

10

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 3, A2

11

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 4, A2

12

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 5, A2

13

Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, kaavakartan liitekartta 6, A2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

 

Espoon kaupunki, Hallintokeskus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566