Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

07.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 415

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

HEL 2018-006222 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta on valmistumassa.

Helsinki on ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2018 todennut lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa ehdotuskokonaisuutta ei tule hyväksyä.

Lisäksi asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot kokoontuivat yhteiskokoukseen 15.5.2018 todeten yhteisenä lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä oleva maakunta- ja sote-uudistus ei riittävästi toteuta sille asetettuja tavoitteita, eikä ehdotuskokonaisuutta tule esitetyssä muodossa hyväksyä.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566