Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

07.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 413

Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan toimintakonseptin uudistamisen eteneminen

HEL 2018-006221 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungintalon aulan toiminnot uudistettiin vuonna 2008. Tilat avattiin yleisölle, ja sinne sijoitettiin uusina toimintoina muun muassa monipuolista näyttelytoimintaa, neuvontaa ja asiakaspäätteitä. Visiona oli luoda aulasta olohuone kaupunkilaisille ja vierailijoille. Uudistus liittyi Senaatintorin ja Kauppatorin kortteleiden elävöittämiseen. Kaupungintalo oli keskeinen osa Torikorttelit-konseptin toteutuksessa.

Kymmenessä vuodessa koko ympäristö ja kaupungin omat tarpeet ovat muuttuneet. Kaupungintalon aulalle etsitään uutta toimintakonseptia ja käyttäjäkokemusta. Tavoitteena on luoda aulaan yhtenäinen kokonaisuus, joka mahdollistaa kaupunkilaisille ja vierailijoille kaupungin strategian viestimisen ja kaupungin kehittämiseen osallistumisen. Uutena visiona on luoda aulasta työhuone, jossa tehdään näkyväksi kaupungin kehittäminen, johon on mahdollista osallistua eri tavoin.

Aulan kehittämistä varten on perustettu työryhmä (pormestarin päätös 5.2.2018 § 14), jonka tehtävänä on kilpailuttaa kehittämiseen liittyvä palvelumuotoiluosaaminen, ohjata suunnittelu-ja toteutustyötä sekä sitouttaa henkilökunta ja relevantit asiantuntijatahot mukaan prosessiin.

Kehittäminen on aloitettu selvitystyön ja sisällöllisten tavoitteiden pohjalta osallistavana palvelumuotoilusuunnitteluprosessina, jonka on toteuttanut Kuudes Helsinki. Suunnittelun lopputulos on viimeistelyä vaille valmis. Konseptin pohjalta hankkeessa siirrytään tila- ja arkkitehtuurisuunnitteluun. Tavoitteena on, että suunnitteluprosessin pohjalta toteutettavat muutostyöt saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen alustavat asiasta kokouksessa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566