Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/37

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 258

Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle myönnetyn lainan takaisinmaksusuunnitelman muuttaminen

HEL 2018-004101 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle 11.1.1999, 19 § myöntämänsä lainan takaisinmaksuaikaa kahdella vuodella ja siirtää vuosien 2018-2019 lyhennyserät, yhteensä                        27 003,48 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on tarjonnut musiikin opetusta jo yli 30 vuoden ajan. Opistossa toimii myös musiikkileikkikoulu ja oppilaita on yhteensä 500. Musiikkiopisto toimii Lassilassa erittäin hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto osti vuonna 1999 toimitilat Lassilassa sijaitsevasta Kiinteistö Oy Pallotalosta. Kaupunginhallitus myönsi 11.1.1999, 19 § toimitilojen ostamiseen 15 vuoden mittaisen tasalyhenteisen lainan. Lainan vakuutena olivat Koy Pallotalon osakkeet 11338-15898. Kaupunginhallitus päätti 8.1.2007, 16 § lykätä kahta lainan lyhennystä ja pidentää laina-aikaa 30.11.2020 asti. Lainan saldo on tällä hetkellä 40 505,22 euroa.

Kiinteistö Oy Pallotalo on joutunut vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen yhtiön suurimman osakkaan talousvaikeuksien vuoksi. Hakijan mukaan yhtiöstä 49 % omistava osakas ei ole maksanut vastikkeitaan kolmeen vuoteen ja on todettu varattomaksi. Kiinteistö Oy:n yhtiökokous on tehnyt päätöksen tilojen hallintaan otosta ja tiloja on yritetty myydä ja vuokrata tuloksetta yli kahden vuoden ajan. Muut osakkaat joutuvat vastaamaan yhtiön taloudesta ja vastikkeista yhteisvastuullisesti. Musiikkiopisto on 21 % omistusosuudella Koy Pallotalon toiseksi suurin osakas ja opiston ylimääräisten vastikkeiden yhteismäärä vuoden 2018 osalta on 78 750 euroa.

Musiikkiopisto yrittää edelleen osaltaan aktiivisesti ratkaista kiinteistöosakeyhtiön ongelmaa ja tarvitsee oman taloutensa vakauden varmistamiseen kaupungin myöntämän lainan lyhennysten lykkäystä seuraavan kahden vuoden osalta. Laina-aikaa pidennettäisiin vastaavasti kahdella vuodella 30.11.2022 saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566